DIFERENCIJALNI RAČUN M004 (3+3+0) - 7 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA

Na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema. Program je isti za sve smjerove.

POTREBNO PREDZNANJE Znanja iz srednje škole.
SADRŽAJ KOLEGIJA
UVODNI DIO Polje realnih brojeva, infimum i supremum skupa, apsolutna vrijednost, intervali.
NIZOVI REALNIH BROJEVA Pojam funkcije. Pojam niza i podniza, osnovna svojstva i konvergencija. Broj e.
LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Pojam limesa funkcije. Svojstva limesa. Jednostrani limesi. Beskonačni limesi i limes u beskonačnosti. Asimptote. Neprekidnost i svojstva neprekidnih funkcija.
DIFERENCIJALNI RAČUN Problem tangente i brzine. Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacija parametarski zadane funkcije.  Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferncijalnog računa. 
PRIMJENE DIFERENCIJALNOG RAČUNA

Pojam diferencijala. L'Hôspitalovo pravilo. Ispitivanje funkcija (monotonost, ekstremi, konveksnost, asimptote).

 
IZVOĐENJE KOLEGIJA

Predavanja i vježbe su obavezne. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE Tijekom semestra studenti mogu polagati 2-3 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.
2. PISMENI ISPIT Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.
3. USMENI ISPIT Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.  1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. (pdf)
  2. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008

DOPUNSKA LITERATURA    1.   B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986

    2.   W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

    3.   S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

    4.   S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.