DIPLOMSKI SEMINAR Z001 (0+0+2) + (0+0+2) ~ 8 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA

Upoznati studente s cjelinama koje mora sadržavati diplomski rad (sadržaj, uvod, glavni dio, literatura, sažetak, summary) i odgovarajućim grafičkim dizajnom (format stranice, veličina fonta, pozivanje na literaturu, izgled formula, slika, tablica, itd.). Prije obrane diplomskog rada student je dužan održati seminar na kome će studentima pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike, te studentima druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike prezentirati svoju diplomsku radnju.

 

IZVOĐENJE KOLEGIJA

Student je dužan aktivno sudjelovati u radu seminara. Uredno prisustvovanje seminarima  potvrđuje se potpisom nastavnika-voditelja seminara.