ELEMENTARNA MATEMATIKA II M007 (2+2+0) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Obnoviti i proširiti znanja studenata iz elementarne matematike, čime se kod studenata stvara čvrsta osnova fundamentalnih matematičkih znanja nužno potrebnih u daljnjem tijeku studija.
POTREBNO PREDZNANJE Elementarna matematika I
SADRŽAJ KOLEGIJA
JEDNADŽBE, NEJEDNAKOSTI I NEJEDNADŽBE Racionalne i tzv. iracionalne jednadžbe i nejednadžbe. Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima. Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe.
PRIMJENE TRIGONOMETRIJE Sinusov i kosinusov teorem za trokut. Trigonometrijske jednakosti u pravokutnom trokutu i drugim geometrijskim likovima.
ANALITIČKA GEOMETRIJA RAVNINE Pravokutni (kartezijev) koordinatni sustav (u ravnini i prostoru). Udaljenost točaka. Pravac. Kružnica. Elipsa. Hiperbola. Parabola. Transformacija koordinata. Polarne koordinate. Presjeci stošca ravninom. Teorija krivulja 2. reda.
IZVOĐENJE KOLEGIJA Izvedbeni program kolegija Elementarna matematika II realizira se u drugom semestru preddiplomskog studija matematike i drugom semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.
2. PISMENI ISPIT Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.
3. USMENI ISPIT Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.  1. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.
  2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika II, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE  1. F. Ayres, P.A. Schmidt, Schaum's Outline of College Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1998.
  2. R. Cesarec, Analitička geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1957.
  3. S. Lang, Basic Mathematics, Springer Verlag, Berlin, 1988.