ELEMENTARNA FIZIKA I F001 (2+2+0) - 4 ECTS bodaCILJEVI KOLEGIJA Upoznavanje s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti.
POTREBNO PREDZNANJE Matematički kolegiji s prve godine studija.
SADRŽAJ KOLEGIJA
Matematički uvod: Vektori, elementi infinitezimalnog računa
MEHANIKA Uvod u fiziku. Jedinice fizikalnih veličina. Gibanje tijela; brzina gibanja, ubrzanje, slobodni pad , kosina, vertikalni hitac, kosi hitac, kružno gibanje. Dinamika; Newtonovi zakoni, zakon sačuvanja količine gibanja. Gravitacija. Zakoni dinamike za dva sustava u relativnom gibanju; Galileijeve transformacije koordinata, kružno gibanje sustava, Coriolisova sila. Elastična sila. Sila trenja. Rad. Energija; zakon sačuvanja mehaničke energije.
KRUTO TIJELO Statika; težište, poluga, rotacija tijela oko nepomične osi, poučak o usporednim osima, zakon sačuvanja zakretnog momenta, rotacija tijela oko slobodne osi.
TITRANJE Titranje; matematičko njihalo, Lissajousove krivulje, prigušeno titranje, tjerani harmonički oscilator, fizikalno njihalo.
FLUIDI Statika fluida; ravnoteža za više fluida u polju sile teže, hidraulički tlak, uzgon, atmosferski tlak, površinska napetost, kapilarnost. Dinamika fluida; jednadžba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadžba, viskoznost, protjecanje realnog fluida kroz cijev, gibanje tijela u fluidu, mjerenje viskoznosti i pogrješke mjerenja.
TOPLINA Termodinamički zakoni. Termalna svojstva tvari. Kružni procesi. Kinetička teorija plinova.
IZVOĐENJE KOLEGIJA Izvedbeni program kolegija Elementarna fizika I realizira se u trećem semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike, te sveučilišnom preddiplomskom studiju matematike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE Svaki mjesec dana piše se kolokvij (7 teorijskih pitanja + 3 numerička zadatka + 10 pitanja s razumijevanjem).
Kolokvij 1 - Mehanika
Kolokvij 2 - Kruto tijelo i titranje
Kolokvij 3 - Fluidi i toplina
Domaće zadaće - pokrivaju cijelo gradivo kolegija.
Uspješnim polaganjem (više od 50 % bodova na teoriji i bar 4 riješena numerička zadatka) sva tri kolokvija student ne mora ići na pismeni dio ispita.
2. PISMENI ISPIT Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.
3. USMENI ISPIT Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, bodova ostvarenih na kolokvijima formira konačna ocjena na sljedeći način:
a) Sudjelovanje na predavanjima i vježbama - 20 % (10 % + 10 %).
b) Uspješno položeni kolokviji - najviše 50 %.
c) Usmeni dio ispita 30 %.  1. Planinić, J. - Osnove fizike 1, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. Planinić, J. - Osnove fizike I.-MEHANIKA, Pedagoški fakultet Osijek, 2003.
  3. C. Kittel, W.D. Knight, M. A. Ruderman - Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkleyu, Svezak 1 (Mehanika) Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.
  4. M. Paić, - Predavanja iz opće fizike 1. i 2. dio skripta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1975.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE  1. N.Cindro - Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  2. I.V.Saveljev - Physics, A general course, Vol. I, (Mechanics, Molecular Physics) MIR Publishers, Moscow, 1980. (na ruskom i engleskom jeziku)
  3. E.Babić, R. Krsnik i M. Očko - Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1982.