FINANCIJSKA TRŽIŠTA E004 (2+0+2) - 3 ECTS bodaCILJEVI KOLEGIJA Studenti bi u okviru ovog kolegija dobili osnovna znanja o funkcioniranju financijskog sustava i njegovih tržišta. Posebno bi se ukazalo na osnovne sudionike i njihov utjecaj na kretanje kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. U okviru predavanja studenti bi se upoznali s osnovnim kategorijalnim sustavom, a u okviru seminara bi se prikazivali primjeri kretanja cijena vrijednosnica na burzama te kamatnih stopa, uz izračunavanja ostvarenih prinosa za pojedine investicije.
POTREBNO PREDZNANJE Makroekonomija
SADRŽAJ KOLEGIJA

Privreda i financijski sustav: Uloga tržišta u privrednom sustavu. Tipovi tržišta. Financijska tržišta i financijski sustav. Funkcije financijskog sustava i financijskih tržišta. Tipovi financijskih tržišta. Dinamičnost financijskog sustava.
Financijska imovina, novac i financijske transakcije: Kreiranje financijske imovine. Davanje i uzimanje zajma na financijskom tržištu. Novac kao financijska imovina. Tipovi financijskih transakcija.
Kamatna stopa u financijskom sustavu: Funkcije kamatne stope u privredi. Klasična teorija kamatne stope. Teorija preferencije likvidnosti. Teorija sredstava koja mogu biti dana u zajam.
Međuovisnost kamatne stope i cijena vrijednosnih papira:. Jedinice mjere kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. Mjerenje stope prinosa na zajmove i vrijednosnice. Odnos između prinosa i cijene vrijednosnice.
Utjecaj inflacije, dospijeća, utrživosti i rizika neizvršenja obveza na kamatnu stopu.
Tržište novca: Karakteristike tržišta novca. Kamatne stope na tržištu novca. Kratkoročne vrijednosnice na tržištu novca.
Tržište obveznica: Karakteristike korporacijskih obveznica. Osnovna svojstva korporacijskih obveznica. prinos i troškovi korporacijskih obveznica.
Tržište dionica: Obilježja i vrste dionica. Burze dionica.

IZVOĐENJE KOLEGIJA I VREDNOVANJE ZNANJA Predavanja i seminari su obavezni. Studenti bi se tijekom semestra provjeravali kroz izradu manjih zadataka, a pristupili bi i na dva pismena ispita u tijeku nastave. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela.
OSNOVNA LITERATURA


[1] B.Novak, Financijska tržišta i institucije. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.
[2] S.Peter Rose, Money and Capital Markets. Homewood Il., Boston, 1989.
[3] V.Veselica Financijski sustav u ekonomiji. Inženjering biro, Zagreb, 1995.