Algoritmi na grafovima

M073 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

ego graphKolegij Algoritmi na grafovima izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike smjera matematike i računarstva. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim algoritamskim tehnikama i metodama u obradbi grafova. Naglasak će biti stavljen na implementacijama statičke i dinamičke reprezentacije grafova te algoritama na grafovima u programskom jeziku Python.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 • Kolegij se potpuno izvodi na MERLIN sustavu:[AG@MERLIN]

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT dr.sc. Domagoj Ševerdija Četvrtkom od 10-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Thomas H. Cormen, Clifford Stein, Ronald L. Rivest, and Charles E. Leiserson. 2001. Introduction to Algorithms (2nd ed.). McGraw-Hill Higher Education.
 2. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, and Michael H. Goldwasser. 2013. Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley Publishing.
 3. Jonathan Gross and Jay Yellen, Graph Theory and its Applications. CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, USA.1999

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petak, 08-10h RP-2
VJEŽBE petak, 10-12h RP-2

 Prijava studenata: [PRIJAVA]

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokviju, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3). Kolokvij sastoji se od teorijskog i praktičnog znanja iz elementarnih algoritama na grafovima. Osim zadaća, studenti mogu skupiti bodove iz seminarskog rada iz naprednih tema iz područja algoritama  grafovima. 


Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% od ukupnog broja bodova iz kolokvija. 

  kolokvij zadaće + seminar
  dovoljan (2)  dobar (3)   vrlo-dobar (4)  odličan (5)
 bodovi  50-80  81-100  101-130  131-150

Domaće zadaće bit će dostupne studentima iza obrađenih cjelina. Zadaće će biti predavane u digitalnom obliku u Jupyter sustavu. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

 • [27.06.2016.] Upis ocjene iz kolegija je 29.6.2016. u 12:00h.
 • [25.5.2016.] Nastava s petka 27.5.2016. prebačena je na utorak 31.5.2016. od 15:00-18:00h.
 • [21.5.2016.] Zadaća 5 kao posljednja zadaća bit će objavljena 27.5.2016. i bit će izlagana 3.6.2016. 
 • [16.5.2016] Nastava je trajno prebačena petkom od 08-12h (P+V).
 • [5.5.2016.] Nastave u petak, 6.5.2016 neće biti zbog bolesti nastavnika. Rok predaje zadaće je pomaknut na petak 6.5.2016., 20:00h.
 • [2.5.2016.] Nastava s utorka, 3.3.2016. se prebacuje na petak, 6.5.2016., od 08:00h-12:00h. u učionici P-23 (prizemlje).
 • [24.03.2016.] Zadaća 2 bit će objavljena nakon Uskrsa. 
 • [15.03.2016.] Nadoknada iz kolegija neće biti u petak ovog tjedna i rok predaje zadaće se pomiče do sljedećeg utorka.
 • [08.03.2016.] Zadaća 1 bit će objavljena u toku četvrtka zbog tehničke pripreme Jupyter platforme.
 • [04.03.2016.] Jupyter platforma ima sada SSL enkripciju i dostupno je na: https://turing.mathos.hr:8000
 • [29.02.2016.] Prvo predavanje je u utorak 30.2.2016. u 10:00h-12:00h.