KRIPTOGRAFIJA I SIGURNOST SUSTAVA, I004 (2+2+0) – 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i metodama kriptografije i zaštite računalnih sustava. Studentima će biti predstavljene osnovne ideje enkripcije i dekripcije podataka te će biti upoznati s višekorisničkim i višezadaćnim operacijskim sustavima. Na predavanjima će se uvoditi i obrađivati pojmovi iz kriptografije i zaštite operacijskih sustava, pri čemu će se proučavati njihova svojstva, prednosti i nedostatci. Na vježbama će studenti upoznavati i programirati različite enkripcijske i dekripcijske postupke te svladavati tehnike analiziranja sigurnosti operacijskih sustava i baza podataka.
POTREBNO PREDZNANJE Preddiplomski studij matematike.
SADRŽAJ KOLEGIJA
1. Kriptografija. Kongruencije u kriptografiji. Osnovna svojstva kongruencija, Eulerov teorem, prosti i pseudoprosti brojevi. Modeliranje, projektiranje i provjera sigurnosnih protokola.
2. Enkripcija i dekripcija podataka. Kriptosustavi. RSA kriptosustav. Kriptosustavi s javnim ključem. Generiranje pseudoslučajnih brojeva.
3. Autentifikacija. Digitalni potpis. Infrastruktura javnog ključa i zaštitno upravljanje.
4. Modeli sigurnosnog upravljanja i nadzora. Analiza modela i nepouzdana mjesta u sustavu.
5. Zaštita. Višerazinske sigurnosne baze podataka. Sigurnost mreže i mjere zaštite. Sigurnosne brane i zastupnički poslužitelji.
IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA Predavanja i vježbe su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad.