KOLOKVIJI I DOMACE ZADACE


 
Tijekom semestra studenti polažu dva kolokvija. Prema potrebi svakom studentu omogućit će se ponavljanje najviše jednog kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamijenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu izraditi seminarski rad (domaću zadaću).  Ocjena se predlaže na osnovi ukupnog broja bodova koji su ostvareni na kolokvijima i na osnovi seminarskog rada.

Studenti koji na opisani način ne polože pismeni dio ispita, polažu pismeni i usmeni ispit u okviru redovitih ispitnih rokova.

 

Kolokviji 2013/14: 1. kolokvij   2. kolokvij   [UKUPNI REZULTATI NAKON POPRAVNOG KOLOKVIJA]
 
 

Kolokviji 2012/13: 1. kolokvij  2. kolokvij
 
Kolokviji 2011/12: 1. kolokvij  2. kolokvij
 
Kolokviji 2010/11: 1. kolokvij  2. kolokvij   3. kolokvij
 
Kolokviji 2009/10: 1. kolokvij  2. kolokvij   3. kolokvij
 
Kolokviji 2008/09: 1. kolokvij  2. kolokvij   3. kolokvij