Makroekonomija E005 (2+1+0) + (2+1+0) - 8 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Temeljni su ciljevi predmeta omogućiti razumijevanje ponašanja nekog gospodarstava tijekom vremena, istražiti uzroke nastajanja temeljnih makroekonomskih problema te vrednovati učinke makroekonomske politike, primarno monetarne i fiskalne, na ponašanje i performancu gospodarstva. U okviru predmeta potiče se također primjena sustavnog i modelskog pristupa u analiziranju ekonomskih pojava, problema i vrednovanja makroekonomske politike i performance.
POTREBNO PREDZNANJE Nisu potrebna.
SADRŽAJ KOLEGIJA

1. Uvod u makroekonomiju. Vrednovanje makroekonomske performance. Ekonomija kao znanost.
2. Organizacija i ponašanje gospodarstva. Mjerenje gospodarskih aktivnosti. Uvodno o makroekonomskoj politici.
3. Makroekonomski problemi. Gospodarski ciklusi. Nezaposlenost. Inflacija. Deficit.
4. Makroekonomske teorije i modeli. AS-AD model. AD i tržište roba i usluga. AE model. Klasični model. Novac i financijski sektor. Tržište novca. IS-LM model. AS i tržište rada. Egzogeni šokovi ponude. Učinci fiskalne politike. Učinci monetarne politike. Nezaposlenost i inflacija.
5. Makroekonomija otvorene privrede. Modeli otvorene privrede. Platna bilanca.
6. Makroekonomska politika: sinteza i proširenje.
7. Gospodarski rast.

IZVOĐENJE KOLEGIJA I VREDNOVANJE ZNANJA Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obvezno. Studenti se potiču na aktivno sudjelovanje u nastavi i korištenje interneta. Znanje studenata se prati redovito tijekom nastave i putem kolokvija. Konačan ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
OSNOVNA LITERATURA


[1] Đ. Borozan, Makroekonomija, EFO, Grafika d.o.o., Osijek, 2001.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE


[2] Đ. Borozan, Priručnik iz makroekonomije, EFO, Grafika d.o.o., Osijek, 2001.
[3] Đ. Borozan, Prezentacijski materijali iz makroekonomije, EFO, Osijek, 2005.
[4] O. Blanchard, Makroekonomija, Mate, Zagreb, 2005. (prijevod)
[5] M. Babić, Makroekonomija, Mate, Zagreb, 2004.
[6] N.G. Mankiw, Principles of Macroeconomics, The Dryden Press, Fort Worth, 1998.