OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU

Studij Sveučilišni preddiplomski studij Studijska godina: druga
Smjer: ECTS: 6
Satnica: 2P+2V Šifra predmeta:

Predavanja:

prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar
  • Konzultacije: Petkom u 10:00h na Ekonomskom fakultetu

 

Asistenti:
Ivan Papić
  • Vježbe:G5 (u 14:05h) - dvorana 13
  • Konzultacije: Odjel za matematiku, ponedjeljak, 13:30h, kabinet 14/I
Ana Gregurević
  • Vježbe: G1 (u 10:15h), G3 (u 12:15h) - dvorana 14
  • Konzultacije:
Mateja Đumić
  • Vježbe: G2 (u 10:15h), G4 (u 12:15h) - dvorana 13
  • Konzultacije: Odjel za matematiku, petak, 09:00-10:00, kabinet 7

Cilj kolegija: Upoznati studente s elementarnim funkcijama, nizovima realnih brojeva, osnovnim idejama i metodama diferencijalnog računa i osnovama linearne algebre. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje jednostavnijih konkretnih problema povezanih s temama predavanja.

Nastava: Pohađanje predavanja, vježbi i kolokvija je obvezno.

Način polaganja kolokvija: Tijekom semestra organizirat će se tri kolokvija koja će obuhvatiti teorijski dio i zadatke koji su usko povezani s gradivom obrađenim na predavanjima i vježbama. Maksimalan broj bodova na pojedinom kolokviju je 100. Za prolaznu ocjenu student treba na svakom kolokviju skupiti barem 30 bodova i ukupno postići barem 120 bodova. Po potrebi, na kraju semestra svakom studentu koji je na samo jednom kolokviju imao manje od 30, a više od 20 bodova omogućit će se ponovljeno pisanje samo jednog kolokvija. Konačna ocjena računa se prema sljedećoj tablici:

Bodovi 120 - 165 166 - 210 211 - 270 271 - 300
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!