Odjel za matematiku                       Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku