NASTAVNI MATERIJALIMATERIJALI
NEW Rudolf Scitovski, Ninoslav Truhar, Zoran Tomljanović, Metode optimizacije;
Odjel za matematiku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2014.
Uvod u matlab
Primjeri u Mathematici
Sluzbena stranica Matlaba
Sluzbena stranica Mathematice; WolphramAlpha