OBAVIJESTIVJEŽBE Prve vježbe u ak.god. 2014./15. održat će se ZA OBJE GRUPE u petak, 17.10. 2014. u 8.15h u P9.
PISMENI I USMENI ISPITI
Na pismenom ispitu prag za prolaz je 45%. Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit. Prije izlaska na usmeni ispit potrebno je imati položen Matlab. Matlab se smatra položenim ako student ima najmanje 30 bodova na 2. kolokviju ili ako riješi zadatak iz Matlaba u dogovorenom terminu.
Usmeni ispit Za ocjenu dovoljan ili dobar studenti nisu obavezni na usmenom ispitu znati dokaze sljedecih teorema: Teorem 4.1., Teorem 5.1., Teorem 5.6 i Teorem 7.2.
BODOVNI PRAGOVI Pismeni dio ispita se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi 100 bodova.
  • Na svakom kolokviju bodovni prag je 30 bodova.
  • Studenti, koji ukupno imaju barem 90 bodova i zadovoljavaju bodovne pragove,  položili su pismeni dio ispita.
  • U tijeku semestra studenti mogu izraditi zadatak u Matlabu/Octavi, a točno rješen zadatak će se uzimati u obzir na usmenom dijelu ispita. Prilikom predaje izrađenog zadatka studenti trebaju u potpunosti razumijeti napisani algoritam i odgovarajuće metode koje se koriste u algoritmu te ga testirati na primjerima.
  • Gradivo drugog kolokvija će se pisati u Matlabu/Octavi, a ukoliko studenti iz drugog kolokvija imaju manje od 30 bodova tada će prije usmenog ispita trebati riješiti zadatak iz Matlaba/Octave u za to predviđenom terminu.
Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.