Operacijska istraživanja M037 (1+1+0) - 3 ECTS bodaCILJEVI KOLEGIJA Studentima predstaviti probleme koji se pojavljuju u području Operacijskih istraživanja i metode njihovog rješavanja.
POTREBNO PREDZNANJE Preddiplomski studij matematike. Linearno programiranje.
SADRŽAJ KOLEGIJA
Network flow problems
 • Graphs
 • Formulation of the network flow problem
 • The network simplex algorithm
 • The negative cost cycle algorithm
 • The maximum flow problem
 • Duality in network flow problems
 • Dual ascent methods
 • The assignment problem and the auction algorithm
 • The shortest path problem
 • The minimum spanning tree problem
Integer programming formulations
 • Modeling techniques
 • Guidelines for strong formulations
 • Modeling with exponentially many constraints
Integer programming methods
 • Cutting plane methods
 • Branch and bound
 • Dynamic programming
 • Integer programming duality
 • Approximation algorithms
 • Local search
 • Simulated annealing
 • Complexity theory
IZVOĐENJE KOLEGIJA Izvedbeni program kolegija Operacijska istraživanja realizira se u trećem semestru diplomskog studija matematike i u devetom semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE Studenti na kraju semestra pišu završni kolokvij, koji nosi 100 bodova. Studenti tijekom semestra rješavaju neobavezne domaće zadaće koje trebaju predati u predviđenom roku te ih nakon toga prezentirati na vježbama. Domaće zadaće ukupno donose najviše 50 bodova. Za prolazak na ispitu, potrebno je skupiti barem 40 od 100 bodova s kolokvija. Konačna se ocjena formira kao zbroj bodova ostvarenih na kolokviju i domaćim zadaćama (ukupno 150):
Ukupno bodovi (kolokvij/zadaće) 40-70 71-100 101-130 131-150
Ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odličan (5)
Studenti koji na ovaj način ne steknu pravo na konačnu ocjenu, ispit polažu preko pismenog i usmenog ispita.
2. PISMENI ISPIT Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.
3. USMENI ISPIT Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, zadaća i pismenog ispita, formira konačna ocjena.
OSNOVNA LITERATURA


Knjižnica Odjela za matematiku

 1. Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE


 1. Alexander Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, Wiley, 1987.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!