UVOD U RAČUNARSTVO I021 (2+2+0) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Na početnoj razini upoznati studente s osnovnim idejama i metodama računarstva koji su osnova za druge računalne kolegije. 
POTREBNO PREDZNANJE Nije potrebno.
SADRŽAJ KOLEGIJA
UVOD Upoznavanje sa ScriptRunner-om
Brojevni sustavi i elementarne operacije 
OSNOVNO O RAČUNALIMA Memorija računala
Reprezentacija podataka u memoriji
ASCII kodovi 
UVOD U PROGRAMIRANJE (C/C++) Varijable, konstante, pridruživanje, aritmetički izrazi
Strukture: petlje (for, while); uvjetno grananje (if-else)
Funkcije: čemu služe i kako ih koristiti
Polja 
ŠTO JE TO ALGORITAM I KAKO NAPISATI SVOJ ALGORITAM Algoritam za binarno pretraživanje
Algoritmi za sortiranje
Rekurzivni algoritmi
UVOD U LaTeX  
IZVOĐENJE KOLEGIJA Predavanja i vježbe su obavezne. Tijekom semestra putem kolokvija i zadaća redovito se provjerava znanje studenata. Na osnovu rezultata iz kolokvija se zaključuje završna ocjena.
VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE Tijekom semestra odrzati ce se dva ili najvise tri kolokvija. Za prolaz je potrebno skupiti najmanje 40% od ukupnog broja bodova sa svih kolokvija.
2. PISMENI ISPIT Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom ispitu.
3. USMENI ISPIT Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, odnosno pismenog ispita, formira konačna ocjena.
LITERATURA


  1. D. Matijević, N. Truhar, Uvod u računarstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2012. (dostupna u knjižnici Odjela za kupnju ili posudbu)
  2. P.K. Cushman, R.A. Mata-Toledo, Introduction to Computer Science, McGraw-Hill, New York, 2000.
  3. Leo Budin, Informatika za 1. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
  4. Načelno i sve ostale knjige koje pokrivaju gradivo za gimnazije
  5. Šime Ungar, Uvod u TeX