REALNA ANALIZA M043 (4+2+0) - 8 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Na matematički formalan način obraditi i produbiti materiju kolegija Diferencijalni račun i Integralni račun.
POTREBNO PREDZNANJE Diferencijalni račun, Integralni račun.
SADRŽAJ KOLEGIJA
Nizovi realnih brojeva. Konvergencija. Podnizovi. Limes superior i limes inferior niza. Cauchyjevi nizovi. Banachov teorem o fiksnoj točki. Konvergencija nizova funkcija.
Redovi realnih brojeva. Konvergencija reda. Apsolutno konvergentni redovi. Kriteriji konvergencije. Konvergencija redova funkcija.
Neprekidnost i limes funkcije. Cauchyjeva i Heineova definicja neprekidnosti. Svojstva funkcija neprekidnih u točki. Monotone neprekidne funkcije. Dokaz neprekidnosti elementarnih funkcija. Uniformna neprekidnost i funkcije neprekidne na segmentu. Cauchyjeva i Heineova definicja limesa funkcije. Svojstva limesa.
Diferencijalni račun. Derivacija i svojstva derivabilnih funkcija. Osnovni teoremi diferencijalnog računa.
Integralni račun. Svojstva Darbouxovih suma. Kriteriji integrabilnosti. Riemannov teorem. Teorem srednje vrijednosti za integral neprekidne funkcije. Newton-Leibnizova formula. Darbouxov teorem (Integral kao limes suma).
IZVOĐENJE KOLEGIJA Predavanja i vježbe su obavezne. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Tijekom semestra studenti mogu polagati 3 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.  1. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, New York, 1964.
  2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
  3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE  1. S.Mardešić, Matematička analiza u n-dimenzionalnom realnom prostoru I, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  2. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.