Računarski praktikum I018 (2+0+2) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Naučiti studente rješavati složene lokalne i mrežne programske zadaće u ekipnom radu. Ovaj praktikum povezuje znanja iz svih dosadašnjih računalnih kolegija. Kroz predavanja obrađuju se pojmovi povezanosti matematičkih alata s WEB okolišem. Na vježbama studenti u ekipnom radu programiraju dva zadana projekta (case study) i objavljuju ih na WEB-u. Projekti mogu biti metodičke cjeline iz matematike ili fizike, a služit će u edukaciji srednjoškolaca ili studenata.
POTREBNO PREDZNANJE Preddiplomski studij matematike.
SADRŽAJ KOLEGIJA
1 Uvodni dio. Projekti. Ekipni rad.
2. Matlab WEB server. Priprava Matlab programa za WEB. Provjera lokalne izvedbe. Localhost.
3. WEB Mathematica. Priprava WRI Mathematica programa za WEB. Mathematica server pages (MSP).
4. Provjera završenih projekata. Metode testiranja programa.
IZVOĐENJE KOLEGIJA Predavanja i vježbe su obavezne. Tijekom semestra putem kolokvija i zadaća redovito se provjerava znanje studenata. Nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi polaže se ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.  1. D. J. Higham, N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM, Philadelphia, 2000.
  2. R.E. Maeder, Programming in Mathematica, 3/E, Addison-Wesley, Boston, 1995.
  3. S. Wolfram, The MATHEMATICA (R) Book, Version 4, Cambridge Univ., Cambridge, 1999.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE  1. T. L. Harman, J. B. Dabney, N. J. Richert , Advanced Engineering Mathematics with MATLAB, Brooks Cole, Pacific Grove, 1999.
  2. E. Don, Schaum's Outline of Mathematica, McGraw-Hill Trade, NewYork, 2000.
  3. R. Pratap, Getting Started With Matlab: Version 6: A Quick Introduction for Scientists and Engineers, Oxford University Press, NewYork, 2002.