Engleski jezik u struci I Z002 (0+0+2) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Usvajanje osnovne terminologije iz područja matematike i informatike te što korektnija primjena gramatičkih struktura koje su karakteristične za jezik u struci. Osposobljavanje studenata za čitanje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama vezanim uz struku.
POTREBNO PREDZNANJE znanje engleskog jezika iz srednje škole.
SADRŽAJ KOLEGIJA

Mathematics. Numbers. The number system. Sets of numbers. Arithmetical operations on numbers. Reading mathematical formulae. Fractions. Ratio, proportion and percentage. Powers and roots. Factors. Equations and formulae. Lines and angles. The triangle. The circle. More 2-dimensional figures. 3-dimensional figures.
Introduction to computer science terminology. Computer applications: What can computers do? What is a computer? What's inside a microcomputer? About the keyboard. Point and click. Types of printers. Optical disks: pros and cons.
Grammar: Parts of speech. Word order. Tenses. Modals. Participles. Relative clauses. Passive voice. Conditional clauses. Irregular plural. Word building - prefixes, suffixes. Comparison of adjectives. Acronyms. Connectors and modifiers. Antonyms and synonyms.

IZVOĐENJE KOLEGIJA I VREDNOVANJE ZNANJA Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku seminara koji su obvezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala (LCD, PC, DVD), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće ili manje projektne zadatke, što utječe na konačnu ocjenu iz predmeta. Znanje studenata prati se kontinuirano putem četiri kolokvija, po dva u semestru, a usmeni dio ispita slijedi na kraju akademske godine.
OSNOVNA LITERATURA


[1] I. Ferčec, A Course in Scientific English: Mathematics, Physics, Computer Science, Odjel za matematiku/Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.
[2] R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1999.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE


[3] C. Clapham, The Concise Dictionary of Mathematics, OUP, Oxford, 1996.
[4] D. Koračin, Čitanje matematičkih formula, Element, Zagreb, 1996.
[5] M. Krajnović, Rječnik matematičkih naziva, Matematičko-fizički list, (izvanredni broj), Zagreb, 1999-2000.
[6] Oxford Dictionary of Computing (ur. V. Illingworth), OUP, Oxford, 1996.