Engleski jezik u struci II Z003 (0+0+2) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Usvajanje stručnog vokabulara iz područja matematike i informatike te što korektnija primjena gramatičkih struktura koje su karakteristične za jezik u struci. Osposobljavanje studenata za čitanje i razumijevanje stručne literature, razgovor o temama vezanim uz struku te prevođenje jednostavnijih stručnih tekstova s materinjeg na strani jezik. Osposobljavanje studenata za samostalno izlaganje odabrane stručne teme na stranom jeziku.
POTREBNO PREDZNANJE pretpostavlja se da su studenti savladali gradivo iz predmeta Engleski jezik u struci I.
SADRŽAJ KOLEGIJA

History of mathematics: Ancient mathematics, Greek mathematics, Medieval and Renaissance mathematics, Islamic and Indian mathematics, Mathematics since the 16th century (17th-20th century), Current mathematics. Number systems. Algebra. Analytic geometry. Etimology of numbers from 0 to 9. Idioms with numbers 0-9. Fibonacci and Lucas numbers. Thales of Miletus. Ludolph van Ceulen and P.
Storage devices: Floppies. Hard drives. Basic software: Operating systems. The graphical user interface. A walk through word processing. Spreadsheets. Databases. Faces of the Internet. Creative software: Graphics and design. Desktop publishing. Multimedia. Jobs in computing. Computers tomorrow.
Grammar: Principles and techniques used in writing an abstract of a scientific paper. Revision of tenses. Sequence of tenses. Noun Clauses. Questions. Polite questions. Question tags. Reported speech. Reported questions. Articles. Compounds. Word formation. Prepositions.

IZVOĐENJE KOLEGIJA I VREDNOVANJE ZNANJA Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku seminara koji su obvezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala (LCD, PC, DVD), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće ili manje projektne zadatke, a svaki student individualno izlaže proizvoljno odabranu temu iz područja struke, što utječe na konačnu ocjenu iz predmeta. Znanje studenata prati se kontinuirano putem četiri kolokvija, po dva u semestru, a usmeni dio ispita slijedi na kraju akademske godine.
OSNOVNA LITERATURA


[1] I. Ferčec, A Course in Scientific English: Mathematics, Physics, Computer Science, Odjel za matematiku/Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.
[2] R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1999.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE


[3] C. Clapham, The Concise Dictionary of Mathematics, OUP, Oxford, 1996.
[4] Oxford Dictionary of Computing (ur. V. Illingworth), OUP, Oxford, 1996.
[5] E. Remacha, Infotech - English for Computer Users, CUP, Cambridge, 2002.
[6] Znanstveni i stručni časopisi iz područja matematike i informatike