OBAVIJESTIREZULTATI KOLOKVIJA Ukupne rezultate kolokvija možete pogledati OVDJE .
KOLOKVIJ Drugi kolokvij bit će u cetvrtak 12.6.2014. u 11:00 sati u RP1.
KOLOKVIJ Prvi kolokvij bit će u utorak 22.5.2012. u 10:00 sati.
BODOVNI PRAGOVI Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova te izradom seminarskog rada.
Studenti tijekom semestra trebaju izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova, priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.