Teorija odlučivanja M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Upoznati studente s osnovnim idejama i metodama teorije odlučivanja. Na ilustrativnim primjerima motivirati studente za proučavanje problema iz teorije odlučivanja. Pokazati osnovne metode za rješavanje ovakvih problema.
POTREBNO PREDZNANJE Diferencijalni račun, Integralni račun, Linearna algebra I, Linearna algebra II.
SADRŽAJ KOLEGIJA
1 Uvod: osnovni pojmovi; proces odlučivanja.
2. Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti. Tablica odlučivanja, osnovni kriteriji za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti. Očekivana vrijednost. Stablo odlučivanja.
3. Višekriterijska analiza odluke. Uređajne relacije, relacije preferencije. Metode u kojima se koristi referentna točka. Metode za određivanje težina kriterija; metoda svojstvenog vektora, metoda entropije. Hijerarhijsko odlučivanje (AHP metoda).
4. Grupno odlučivanje, metode za grupno odlučivanje.
IZVOĐENJE KOLEGIJA Predavanja i seminari su obavezni. Predavanja će biti ilustrirana gotovim programima korištenjem računala i LCD projektora. Studenti će dobivati praktične seminarske radove. Ispit se polaže nakon odslušanih predavanja i izrađenog seminarskog rada, a sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće.  1. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

DOPUNSKA LITERATURA  1. M.R..Klein, L.B.Methlie, Knowledge-based Decision Support Systems, I.Wiley&Sons (1995).
  2. T.X.Bui, Co-oP, A Group Decision Support System for Cooperative Multiple Criteria Group Decision Making, Springer-Verlag, Berlin (1987).
  3. T.Gal, T.J.Stewart, T.Hanne (eds.): MULTICRITERIA DECISION MAKING, Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications, Kluwer Academic Publichers, Dordrecht/Boston/London, (1999).
  4. Roger B. Myerson, Game Theory: Analysis of conflict, Harvard University Press, Cambridge, London, England, 1997.
  5. E.Triantaphyllou, Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/ London, (2000).