NASTAVNI MATERIJALIOsnovna literatura:
Pomoćni materijali:
A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva, PMF - Matematički Odjel, Sveučilište u Zagrebu (skripta)

Napomena:
(4. lipnja 2014.) Na kolokvijima i pismenim ispitima bit će dozvoljeno korištenje isključivo ovih formula isprintanih na jednom papiru.