NASTAVNI MATERIJALI
MATERIJALI S VJEŽBI
Materijali 1
Outline
Neke parametarske familije neprekidnih slučajnih varijabli. Dodatni materijali: Gamma funkcija i nepotpune gamma funkcije.
Materijali 2
Mathematica 8
Simulacija slučajnog uzorka iz neprekidne distribucije.
Materijali 2
Outline
Diskretan slučajan vektor.