Fakultet primijenjene matematike i informatike

Uvod u računalnu znanost

I056 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cUvod u računalnu znanost izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je na početnoj razini upoznati studente s osnovnim idejama i metodama računarstva koji su osnova za druge računalne kolegije.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr. sc. Rebeka Čorić Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr. sc. Mateja Đumić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Materijali s predavanja i vježbi na platformi MS Teams
  2. D. Matijević, N. Truhar, Uvod u računarstvo (pdf)

DOPUNSKA LITERATURA

  1. M. L. Hetland, Beginning Python: From Novice to Professional, Apress, 2008.
  2. J. G. Brookshear, D. Brylow: Computer Science – An Overview (12 ed), Pearson Education, 2015.
  3. J. Šribar, B. Motik: Demistificirani C++, Element, 2010. (3. prošireno izdanje).
  4. Malan, D.J., Introduction to Computer Science, Harvard online course

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u računalnu znanost realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).

Nastava u zimskom semestru 2022./23. se izvodi uživo.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 40jyvt4, ili klikom na link.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Tijekom semestra studenti će imati domaće zadaće na kojima mogu ostvariti određeni broj bodova i utjecati na konačnu ocjenu. Za prolaz je potrebno skupiti najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

PISMENI ISPIT

Studenti koji ne skupe minalni bodovni prag na kolokvijima dužni su pristupiti pismenom ispitu.

USMENI ISPIT

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, odnosno pismenog ispita i zadaća formira konačna ocjena.

Detaljnije o načinu ocjenjivanja moguće je pronaći na prezentaciji s prvog predavanja.

NASTAVNI MATERIJALI

Svi nastavni materijali će biti dostupni na sustavu Merlin i MS Teams (logirate se sa svojim AAI@EduHr korisničkim računom).

OBAVIJESTI

Obavijesti su dostupne putem MS Teams platforme.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment