Odjel za matematiku

Uvod u računalne mreže i usluge

I017 (1+1+0) - 3 ECTS bodova

 

Osnovne informacije

racnet logoUvod u računalne mreže i usluge izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je naučiti studente osnovne pojmove o računalnim mrežama i njihovim servisima te razumjeti rad web poslužitelja i komunikacijskih protokola. Studenti će naučiti praktičnu izradu mrežnih aplikacija koristeći Python programski jezik .

 

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija utorkom od 13-14h

 

Osnovna i dopunska literatura

  1. J. F. Kurose, and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley Publishing Company, USA, 6th edition, 2013. 
  2. J. Goerzen, B. Rhodes: Foundations of Python Network Programming: The Comprehensive Guide to Building Network Applications with Python, 2nd Ed, Apress, 2010
  3. M. Essert, Python - digitalni udžbenik, Odjel za matematiku, Osijek, 2007.

 

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Uvod u strukture podataka i algoritme realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
P+V - grupa A utorak, 14-15.30h RP2
P+V - grupa B utorak, 15.30-17h RP2

 

 


 

Pravila polaganja ispita

Kolegij se polaže na temelju jednog kolokvija, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3).
Oni studenti koji žele ocjenu vrlo-dobar(4),odličan (5) trebaju predati seminarski rad s programskim projektom. Ukupni broj bodova jest definiran prema tablici:

  kolokvij seminarski rad
  dovoljan (2)  dobar (3)   vrlo-dobar (4)  odličan (5)
 bodovi  40-70  71-100  101-130 131-150

 

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena. 


 

Nastavni materijali

 Nastavni materijali su dostupni registriranim korisnicima. 


 

OBAVIJESTI

  • [1.10.2018.] Početak nastave.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment