Odjel za matematiku

Metodika nastave matematike II

M030 (1+2+1) - 5+5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta je osposobiti studente za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike kao i primjenu suvremenih i tradicionalnih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Kombinacijom predavanja, vježbi i seminara proučavat će se mogućnosti primjene pojedinih strategija i metoda poučavanja u ovisnosti o matematičkim sadržajima koje je potrebno usvojiti, u ovisnosti o uzrastu i sposobnosti učenika te u ovisnosti o ciljevima pojedinih srednjih škola.

Poseban naglasak ovog predmeta je na primjeni naučenih metoda iz predmeta Metodika nastave matematike I, radu s naprednim u čenicima, pripremi istih za natjecanje iz matematike te radu s učenicima s teškoćama u učenju matematike. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić  Po dogovoru
SEMINAR doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun Po dogovoru
VJEŽBE

doc.dr.sc. Ljerka Jukić Matić

Po dogovoru

 OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.
 2. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.

 

DODATNA LITERATURA

 1.  D. J. Brahier, Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Allyn and Bacon, Bosston - Singapore, 2000.
 2.  Udžbenici i ostali didaktički materijali za osnovnu školu.
 3.  Časopisi: Matka, Matematičko-fizički list, Matematika i škola, Osječki matematički list, Poučak.
 4.  S. Posamentier, J. Stepelman, Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units, Prentice Hall, 1998.
 5. S. G. Krantz, How to teach mathematics, Amer. Math. Soc., Boston, 1999.
 6. T. Leuders, Mathematik-Didaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2003.
 7. T. Leuders, Qualität im Mathematikunterricht, der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Petak, 12-14 D-8
SEMINAR Po dogovoru  

 

 • Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1/Modelu 2.
 • Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod koji piše na rasporedu

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. Predavanja, vježbe i pohađanje seminara su obavezni. Vježbe se izvode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Studenti imaju obvezu slušanja, analiziranja i izvođ enja dogovorenih nastavnih sati pod vodstvom izvođač a predmeta metodike, a u suradnji s osnovnoškolskim ili srednjoškolskim profesorom mentorom. Tijekom godine putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata, a samostalno realizirani nastavni sati studenata se ocjenjuju. Studenti su također dužni tijekom godine napraviti i pred kolegama izložiti seminarski rad. Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi i izloženog seminara polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

NASTAVA NA DALJINU- akademska godina 2019./2020.

 

07.05.2020. Prelazimo na Merlin. Novi materijali za predavanje su stavljeni. Stare materijale ću postaviti tijekom idućeg tjedna. Uz predavanja, osmislila sam vam i metodičke vježbe. Imate 5 nastavih sati za pogledati, analizirati i predati analizu u Merlinu. Rok za analizu je do kraja semestra.

24.4.2019. Materijale možete vidjeti kada se logirate  

 

17.4. 2019. Materijale možete vidjeti kada se logirate

10.4. 2019. Na Veliki petak nema nastave, pa ni materijala. Navratite idući tjedan. 

27.3. 2019. Materijale možete vidjeti kada se logirate

PREDAVANJA

Materijale s predavanja možete vidjeti kada se logirate

SEMINAR

 • Osječki matematički list (link) - stil OML članka ()  

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment