Odjel za matematiku

Teorija odlučivanja

M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

TO.png

Predavanja i seminari su obavezni. Studenti u toku semestra mogu dobiti praktični seminarski rad.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević Srijedom, nakon nastave

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jankov Maširević, Teorija odlučivanja, 2021. (nerecenzirani nastavni materijal u izradi, ažurirano: listopad, 2021.)
 2. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obavezno.

 

 

TERMINPREDAVAONICA
Predavanja i Seminari
Srijeda, 13-15h

D-2 (Model 1)

Kako bi se pristupilo timu ovog kolegija, u platformi MS Teams potrebno je koristiti kod za pristup: mu51sil

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova.
Studenti tijekom semestra mogu izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Bodovni pragovi su:

 • ocjena dovoljan (2): 90-130 bodova
 • ocjena dobar(3): 131-157 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 158-180 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 181-200 bodova.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova (tj. 80 bodova), priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

Primjeri kolokvija:

 • Akademska godina 2015./2016.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)
 • Akademska godina 2013./2014.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)

OBAVIJESTI

 • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment