Odjel za matematiku

Teorija odlučivanja

M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

TO.png

Predavanja i seminari su obavezni. Studenti u toku semestra mogu dobiti praktični seminarski rad.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević nakon nastave ili po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jankov Maširević, Teorija odlučivanja, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku, Osijek, 2022. 
 2. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obavezno.

 

 

TERMINPREDAVAONICA
Predavanja i Seminari
Četvrtak, 12:00-13:30

D-2 

Kako bi se pristupilo timu ovog kolegija, u platformi MS Teams potrebno je koristiti kod za pristup: 4qu3uvb

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova.
Studenti tijekom semestra mogu izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Bodovni pragovi su:

 • ocjena dovoljan (2): 90-130 bodova
 • ocjena dobar(3): 131-157 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 158-180 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 181-200 bodova.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova (tj. 80 bodova), priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

Primjeri kolokvija:

 • Akademska godina 2015./2016.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)
 • Akademska godina 2013./2014.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)

OBAVIJESTI

 • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment