Odjel za matematiku

Financijska tržišta

E004 (2+0+1) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Financijska tržišta izvode se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Studenti će dobiti osnovna znanja o funkcioniranju financijskog sustava i njegovih tržišta. Posebno će se ukazati na osnovne sudionike i njihov utjecaj na kretanje kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. U okviru predavanja studenti će se upoznati s osnovnim kategorijalnim sustavom, a u okviru seminara će se prikazivati primjeri kretanja cijena vrijednosnica na burzama te kamatnih stopa, uz izračunavanja ostvarenih prinosa za pojedine investicije.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Branko Novak  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. B. Novak, Financijska tržišta i institucije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.

 

Izvedbeni program kolegija Financijska tržišta realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment