Fakultet primijenjene matematike i informatike

Statistički praktikum

M095 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistički praktikum izvodi se u ljetnom semestru druge godine prediplomskog studija matematike te kao izborni kolegij na trećoj godini prediplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je razviti vještinu statističke analize podataka korištenjem osnovnih statističkih metoda i statističkog programskog okruženja.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
NASTAVNIK KONZULTACIJE
doc.dr.sc. Ivan Papić Četvrtak, 14:00 
   

OSNOVNA LITERATURA

1. Ž. Pauše - Uvod u matematičku statistiku , Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.

DODATNA LITERATURA

1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
2. J. Pitman - Probability , Springer, 1993.
3. L.E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.
4. N. Elezović - Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
5. F. Daly, D.J. Hand, M.C. Jones, A.D. Lunn, K.J. McConway - Elements of Statistics, Addison-Wesly, Wokingham, England, 1995.
6. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, a comprehensive Guide, Springer, 2001.
7. G.M. Clarke, D. Cooke - A Basic Course in Satistics, Arnold, London, 1992.
8. J.T. McClave, P.G. Benson, T. Sincich - Statistics for Business and Economics, Prentice Hall, New York, 2001.
9. G.K. Bhattacharyya, R.A. Johnson - Statistics Concepts and Methods, J. Wiley, 1977.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Statistički praktikum realizira se s fondom od 60 sati (tjedno jedan sat predavanja, dva sata vježbi i jedan sat seminara).
TERMINPREDAVAONICA

Četvrtak, 10:00-14:00

RP-2 (Grupa A - Preddiplomski studij matematika i računarstvo )

Petak, 8:00-12:00

RP-2 (Grupa B - Preddiplomski studij matematika)

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI

 • Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija.
 • Na svakom kolokviju moguće je ostvariti najviše 100 bodova. 
 • Barem 50% bodova ostvarenih putem kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Na temelju tako ostvarenih bodova, ocjena za pristupanje usmenom ispitu formira se prema sljedećem kriteriju:

50%-64%: dovoljan(2); 65%-79%: dobar(3); 80%-90%: vrlo dobar(4); 91%-100%: izvrstan (5).

2. PISMENI ISPIT

 • Ukoliko student ne ostvari pravo pristupanja usmenom ispitu putem kolokvija, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-64: dovoljan(2); 65-79: dobar(3); 80-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

 • S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

3. ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit je obavezan za sve studente i podrazumijeva obranu teze samostalno izrađenog seminarskog rada i odgovore na pitanja vezana uz korištene procedure. Preciznije, za seminarski rad i njegovu obranu potrebno je slijediti sljedeće korake:

 • odabrati problem i izraditi pripadnu tablicu podataka
 • analizirati tablicu podataka u skladu s promatranim problemom
 • izraditi tekst seminarskog rada i pripadnu prezentaciju (u kojima se opisuje (prezentira) problem i zaključci dobiveni na temelju analize tablice podataka uz eksplicitno navođenje naziva procedura koje su pri tome korištene te pripadnih vrijednosti test-statistika, odnosno p-vrijednosti - prezentacija i tekst moraju biti jasni laiku)
 • prezentacija seminarskog rada je dio ispita - tijekom prezentacije bit će provjereno poznavanje procedura koje su korištene te alternativnih procedura koje bi mogle biti korištene u istu svrhu, a osim toga student treba znati argumentirati opravdanosti korištenja odabrane procedure.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI

  

Formule za kolokvije i pismene ispite(pdf)

Upute za izradu seminara

 

 

PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • Kod za uključenje na kolegij u akademskoj godini 2022./20223. u aplikaciji Microsoft teams je 5bhv1ss.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment