Grupiranje podataka i primjene

MI002 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

zupanije2Kolegij Grupiranje podataka i primjene izvodi se u drugom semestru diplomskog studija matematike i računarstva.  Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pristupima, metodama grupiranja podataka te mogućim primjenama.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. R. Scitovski  Srijedom, 12-14h
 ASISTENT  

 

 

    Osnovna literatura:

 1. R. Scitovski, K. Sabo, Klaster analiza i prepoznavanje geometrijskih objekata, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2020. (pdf)
 2. J. Kogan, Introduction to Clustering Large and High-Dimensional Data, Cambridge University Press, 2007.

   Literatura koja se preporučuje:

 1. K. Sabo and R. Scitovski, The best least absolute deviations line - properties and two efficient methods, ANZIAM Journal 50(2008), 185-198
 2. R.Scitovski, K.Sabo, D.Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku,Odjel za matematiku, 2017
 3. R.Scitovski, M.Briš Alić, Grupiranje podataka, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2016.

 

Raspored predavanja, seminara i vježbi

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Srijeda        10:00-12:00  D-2
VJEŽBE I SEMINARI  Srijeda     14:00-16:00    RP-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Putem kolokvija studenti mogu postići najviše ocjenu dobar (3). Studenti mogu povećati ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad. Domaće zadaće sadrže proširenje gradiva, a očekuje se samostalan i kreativan rad. Seminarski radovi shvaćaju se kao proširenje domaćih zadaća.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali

Predavanje 1.

 Najbolji reprezentant u R. Najbolji LS-reprezentant

Reprezentant-1.nb

Predavanje 2.

 Najbolji $\ell_1$  reprezentant. Bregmanove divergence

pdf   

 Predavanje 3.  Reprezentant podataka s dva ili više obilježja  Reprezentant-2Reprezentant-n
Predavanje 4  Optimalna k-particija. k-means algoritam k-means
Predavanje 5  Grupiranje podataka s jednim obilježjem Wk-means-1     Wk-median-1
 Predavanje 6  Grupiranje podataka s dva ili više obilježja Grupiranje-2
Predavanje 8  Funkcija cilja F i matrica pripadnosti Funkcije cilja 2
Predavanje 9  k-means algoritam Motivacija    IniPar-IniCen
Predavanje 10  Inkrementalni algoritam Inkremental-1-2
Predavanje 11  Aglomerativni hijerarhijski algoritmi Agglomerative Nesting
Predavanje 12  Indeksi IniPar-IniCen
Predavanje 13-14  Prepoznavanje geometrijskih objekata u ravnini Kruznica
Predavanje 15  Prepoznavanje jedne ili više kružnica u ravnini Kruznica.nb    PODCIRC.txt
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Vježbe 4       pdf     
Vježbe 5       pdf   
Vježbe 6       pdf
Vježbe 7       pdf   tex
Vježbe 8       pdf   tex
Vježbe 9       pdf   tex rješenja
Vježbe 10       pdf   tex rješenja
Vježbe 11       pdf   tex rješenja
Vježbe 12       pdf   tex rješenja
Vježbe 13-14       pdf   tex rješenja
Vježbe 15       pdf   tex

 • 1. kolokvij:   Zadaci    (pdf)     (tex)    Upute    Rješenja     
 • 2. kolokvij:   Zadaci    (pdf)     (tex)    Upute    Rješenja
 • Primjeri kolokvija iz prethodnih godina:

          2017/2018- Kol1     20172018- Kol2

2018/2019 - Kol1      2018/2019 - Kol2

 

 

 

Domaće zadaće za studente koji preferiraju bolju ocjenu

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e (Š.Ungar, 2019) i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Pri tome treba koristiti zadani stil. Ako su ilustracije ili primjeri izrađeni korištenjem programskog sustava Mathematica, priložite i odgovarajuću .nb datoteku. U "subject" e-mail-a stavite "DZ-GP".
Točnost rješenja i autentičnost provjerava predmetni asistent, koji takodjer za rješeni zadatak dodjeljuje broj bodova.

Zadaci (pdf)    Stil (tex)    Rezultati ()

 

OBAVIJESTI

[1-9-2020] Usmeni ispit održat će se u Četvrtak, 3-9-2020 od 10:30 u D-5(9)

[25-8-2020.] Pismeni ispit održat će se 28.08.2020. ONLINE s početkom u 9h. 

[7-7-2020] Pismeni ispit nalazi se ovdje. Studenti fotografije rješenja trebaju poslati do 11:30h.

[2-7-2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 8-7-2020 od 9:30 u D-3

[18-6-2020] Rezultate kolokvija, Domaćih zadaća sa vježbi, Domaćih zadaća za student koji preferiraju bolju ocjenu kao i prijedlog ocjene možete vidjeti OVDJE.

Upis ocjene i usmeni ispit za student koji se ne slažu s prijedlogom ocjene održat će se u Utorak, 23-6-2020 od 12:00 u Dvorani 3

[11-6-2020] Rezultate 2. kolokvija možete pogledati OVDJE. Svaki student na svoju e-mail adresu dobit će komentare na njegovo rjesavanje zadataka.  Student Kristijan Kalmar položio je ispit 2018/2019. ak.god.

Nema studenata koji mogu pisati popravni kolokvij.

Sljedeći studenti nisu položili kolokvij pa u cilju polaganja ovog ispita najprije moraju položiti pismeni dio ispita: Nathan Chappell, Ivan Hrenek, Dario Jurić

[2-6-2020] Klikom na Predavanje~15 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 3-6-2020, pojavit će se tekst ovog predavanja, osnovna literatura i pripadni Mathematica-program Kruznica.nb s pripadnom bazom PODCIRC.txt koje također možete preuzeti na ovoj stranici. Na početku teksta dane su informacije o završetku nastave i načinu ocjenjivanja.

[26-5-2020] Klikom na Predavanje~13-14 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 27-5-2020, pojavit će se tekst ovog predavanja, osnovna literatura i pripadni Mathematica-program Kruznica.nb koje također možete preuzeti na ovoj stranici.

[19-5-2020] Klikom na Predavanje~12 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 20-5-2020, pojavit će se tekst ovog predavanja, osnovna literatura i pripadni Mathematica-program k-means-IniPar-IniCe.nb koje također možete preuzeti na ovoj stranici.

2. kolokvij iz ovog predmeta održat će se u srijedu, 10-6-2020 od 8-12h uz iste uvjete kao i 1. kolokvij. Popravni kolokvij za studente koji na jednom kolokviju nisu postigli barem 40 bodova održat će se u srijedu, 17-6-2020 od 8-12h.

[13-5-2020] Postavljeni su zadaci iz Vježbi 11.

[12-5-2020] Klikom na Predavanje~11 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 13-5-2020, pojavit će se tekst ovog predavanja, osnovna literatura i pripadni Mathematica-program Agglomerative Nesting.nb koje također možete preuzeti na ovoj stranici.

[6-5-2020] Postavljeni su zadaci iz Vježbi 10.

[5-5-2020] Klikom na Predavanje~10 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 6-5-2020, pojavit će se tekst ovog predavanja, osnovna literatura i pripadni Mathematica-program Inkremental-1-2.nb koje također možete preuzeti na ovoj stranici. Primijetite da se tekst predavanja bitno razlikuje od teksta u Udžbeniku.

[29-04-2020] Postavljeni su zadaci u sklopu Vježbi 9.

[28-4-2020] Postavljena su rješenja zadataka iz Vježbi 8.

[28-4-2020] Klikom na Predavanje~9 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 29-4-2020, pojavit će se upute o korištenju za to predavanje osnovne literature i pripadni Mathematica-programi k-means-Motivacija.nb i k-means-IniPar-IniCen.nb koje također možete preuzeti na ovoj stranici. Također, postavljeni su i novi zadaci za Domaću zadaću za studente koji preferiraju bolje ocjene.

[22-04-2020] Postavljeni su zadaci u sklopu Vježbi 8.

[21-4-2020] Klikom na Predavanje~8 pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA, koje bi se trebalo izvesti u srijedu 22-4-2020, pojavit će se upute o korištenju osnovne literature za to predavanje i pripadni Mathematica-program Funkcije cilja 2.nb koji također možete preuzeti na ovoj stranici. Primijetite da Predavanje~7 ne postoji jer je u tom terminu održan 1. kolokvij.

[16.04.2020.] Rezultate 1. kolokvija možete vidjeti ovdje: 

[15-4-2020] Postavljeni su zadaci (pdf i tex file) i Upute za 1. kolokvij. Rješenja treba poslati do 12h

[9-4-2020] Opis i upute za 1. kolokvij možete pogledati ovdje

[7-4-2020] Postavljeni su zadaci u sklopu Vježbi 7.

[6-4-2020] Klikom na Predavanje 6. koje bi se trebalo izvesti u srijedu, 8-4-2020, pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA pojavit će se upute o korištenju osnovne literature za to predavanje i pripadni Matematica-program Grupiranje-2.nb, koji također možete preuzeti na ovoj stranici.

[31-03-2020] Postavljeni su zadaci u sklopu Vježbi 6. 

[30-3-2020] Klikom na Predavanje 5. koje bi se trebalo izvesti 1-4-2020, pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA pojavit će se upute o korištenju osnovne literature za to predavanje i pripadni Matematica-programi: Wk-means-1 i Wk-median-1, koji također možete preuzeti na ovoj stranici.

[24-3-2020] Postavljeni su zadaci u sklopu Vježbi 5 zajedno s obavijesti o prom kolokviju. Ti zadaci su obavezni za rješavnaje i nalaze se u rubrici: Nastavni materijali s vježbi.

[23-3-2020] Postavljeni su zadaci za Domaće zadaće za studente koji preferiraju bolju ocjenu. Ti zadaci se nalaze u rubrici Domaće zadaće

[23-3-2020] Klikom na Predavanje 4. koje bi se trebalo izvesti 25-3-2020, pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA pojavit će se upute o korištenju osnovne literature za to predavanje i pripadni Matematica-program, koji također možete preuzeti na ovoj stranici. Zadatke rijesite i napisite u LaTeX-u, a odgovarajuci pdf-dokument posaljite na adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

[18-3-2020] U rubrici: Nastavni materijali s vježbi nalazi se pdf sa zadacima za domaću zadaću i uputama kako ih riješiti. Stavljen je i tex kod koji je potrebno kopirati u WinEdt, Overleaf ili sl. unutar kojeg će studenti pisati svoja rješenja te tex i pdf posalti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 25.03.2020. Molim studente da budu što više aktivni u ovakvoj formi predavanja i vježbi s obzirom da će se i kolokviji održati na sličan način.

[14-3-2020] Prema Odluci Pročelnika Odjela za matematiku, nastavak nastave iz ovog predmeta odvijat će se putem ove stranice. Sadržaj predavanja obuhvaćen je osnovnom literaturom dostupnoj na ovoj stranici. Klikom na Predavanje 3.  pod NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA pojavit će se upute o korištenju osnovne literature za to predavanje i pripadnih Matematica-programa, koje također možete preuzeti na ovoj stranici. Za bilo kakva pitanja možete se javiti putem e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

[21-2-2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 26-2-2020 od 8:15 u D-8

[4-2-2020] Studenti mogu doći na usmeni ispit 6-2-2020 (D-7, 8:30), 13-2-2020 (D-8,8:30), 18-2-2020 (D-8,8:30)

[19.09.2019] Pismeni ispit će se održati 20.09. u 11h umjesto u 9h.

[18-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 24-9-2019 od 10h u Dvorani 5

[4-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak,10-9-2019 od 10h u Dv.9

[16.07.2019.] Usmeni ispit održat će se 18.07.2019. u 9h u kabinetu br. 19, prizemlje.

[14.06.2019.] Rezultati 2.kolokvija i trenutne ocjene (prije pregleda domaćih zadaća):  Uvid:ponedjeljak, 17.06. u 9h.

[10-6-2019] Usmeni ispiti: I. rok (Petak, 28-6-2019 u 8:00 u D-7); II. rok (Srijeda, 10-7-2019 u 8:00 u D-7)

[4-6-2019] Postavljeno je još 4 zadatka za Domaću zadaću

[03.06.2019.] Domaću zadaću studenti trebaju poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 13.06.2019. u 12h. Usmena provjera domaćih zadaća je 17.06.2019. u 9h u kabinetu br.19, prizemlje.

[5.5.2019] Postavljeni su novi nastavni materijali (Aglomerativne metode, Indeksi, TLS-pravac), novizadaci za Domaću zadaću i novi Mathematica-programi

[04.05.2019.] Rezultati prve konstrolne zadaće su ovdje: 

 

   Uvid: ponedjeljak, 06.05.2019. u 11:40h.

[28.03.2019.] Prvi kolokvij održat će se 26.04.2019. u 14h u predavaonici 3.

[28.03.2019.] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću s uputama za pisanje

[19.06.2018.] Konačne ocjene nakon pregleda zadaća: 

 

 

 

 

 


 

 

Student Kristijan Kalmar položio je ispit 2018/2019.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment