Odjel za matematiku

Algoritmi na grafovima

M073 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

ego graphKolegij Algoritmi na grafovima izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike smjera matematike i računarstva. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim algoritamskim tehnikama i metodama u obradbi grafova. Naglasak će biti stavljen na implementacijama statičke i dinamičke reprezentacije grafova te algoritama na grafovima u programskom jeziku Python.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
  • Kolegij se potpuno izvodi na MERLIN sustavu:[AG@MERLIN]

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj  Ševerdija srijedom 11-12h
ASISTENT /  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Thomas H. Cormen, Clifford Stein, Ronald L. Rivest, and Charles E. Leiserson. 2001. Introduction to Algorithms (2nd ed.). McGraw-Hill Higher Education.
  2. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, and Michael H. Goldwasser. 2013. Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley Publishing.
  3. Jonathan Gross and Jay Yellen, Graph Theory and its Applications. CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, USA.1999

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak, 8-10h RP-3
VJEŽBE srijeda, 10-12h RP-3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na kolokviju, na kojima studenti mogu ostvariti ocjene dovoljan (2), dobar (3). Kolokvij sastoji se od teorijskog i praktičnog znanja iz elementarnih algoritama na grafovima. Osim zadaća, studenti mogu skupiti bodove iz seminarskog rada iz naprednih tema iz područja algoritama  grafovima. 


Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 50% od ukupnog broja bodova iz kolokvija. 

  kolokvij zadaće + seminar
  dovoljan (2)  dobar (3)   vrlo-dobar (4)  odličan (5)
 bodovi  50-80  81-100  101-130  131-150

Domaće zadaće bit će dostupne studentima iza obrađenih cjelina. Zadaće će biti predavane u digitalnom obliku u Jupyter sustavu. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment