Odjel za matematiku

Kriptografija i sigurnost sustava

I004 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Kriptografija i sigurnost sustava izborni je kolegij na drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike - smjer Financijska matematika i statistika i drugoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike - smjer Matematika i računarstvo.  

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim pojmovima i metodama kriptografije i zaštite računalnih sustava. Studentima će biti predstavljene osnovne ideje enkripcije i dekripcije podataka te će biti upoznati s višekorisničkim i višezadaćnim operacijskim sustavima. Na predavanjima će se uvoditi i obrađivati pojmovi iz kriptografije i zaštite operacijskih sustava, pri čemu će se proučavati njihova svojstva, prednosti i nedostatci. Na vježbama će studenti upoznavati i programirati različite enkripcijske i dekripcijske postupke te svladavati tehnike analiziranja sigurnosti operacijskih sustava i baza podataka.

 

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo utorkom u 11:30, kabinet 14 u prizemlju zgrade

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. N. Koblitz: A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, New York, 1994.
 2. R. Mollin, An introduction to Cryptography, 2nd edition, Chapman and Hall, Boca Raton, 2007.
 3. M. J. Hinek, Cryptanalysis of RSA and its variants, Chapman and Hall/CRCPress, Boca Raton, 2010.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. A. Dujella, M. Maretić, Kriptografija, Element, Zagreb, 2007. (Web stranica kolegija Kriptografija i sigurnost mreža, PMF-MO, Zagreb
 2. S. C. Coutinho, The mathematics of ciphers; number theory and RSA cryptography, A. K. Peters, Natick,  Massachusetts, 1999.
 3. A. J. Menezes, P. C. Oorschot, S. A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Boca Raton, 1996.
 4. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley, New York, 1995.          
 5. D.R. Stinson, Cryptography. Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2002.
 6. B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Codes in C, John Wiley & Sons Inc. 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kriptografija i sigurnost sustava realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 

VAŽNO:

Nastava iz kolegija Kriptografija i sigurnost sustava izvodit će se prema Modelu 2. Drugim riječima, nastava se u potpunosti izvodi na daljinu korištenjem platforme MS Teams. Studenti mogu pratiti nastavu od kuće u realnom vremenu. Konzultacije se održavaju klasično kontaktno.

Kako bi se pristupilo timu "Kriptografija" u platformi MS Teams potrebno je napraviti sljedeće korake:

1) Logirati se u Office 365 pomoću svoga AAI@EduHr identiteta, pokrenuti aplikaciju MS Teams i skinuti tu aplikaciju za PC (desktop verzija). Aplikacija se može naći i primjenom pretraživača Google.  

2) Instalirati aplikaciju na svoje računalo, pokrenuti ju i ako bude bilo potrebno, ponovno se ulogirati svojim AAI@EduHr identitetom.

3) Gore, desno u samoj aplikaciji kliknuti na "Pridružite se ili izradite tim" (eng. "Join or create a team") te nakon toga u prozor "Pridružite se pomoću koda" (eng. "Join a team with a code") upisati kod "ml1l59l" i pridružiti se timu.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molimo vas pratite stranicu rasporeda i MS Teams kanal.

 

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA i VJEŽBE

 Srijedom od 16:00

MS Teams
KONZULTACIJE

Utorkom u 12:30

Online po dogovoru

Kabinet 14 u prizemlju

MS Teams

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili izrade seminarski rad.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Materijal je dostupan u MS Teamsu u kanalu "Predavanja",  folderu "Datoteke (Files)".

KOLOKVIJI

Raspored kolokvija

 • Kolokvij 1: 
 • Kolokvij 2: 
 • Kolokvij 3: 

 

 RASPORED ISPITA

 • .
 • .

DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment