Matematika I

(3+2+0) - 6.5 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika I izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama diferencijalnog računa koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

  SADRŽAJ:

 • Skupovi. Prirodni i cijeli brojevi. Princip matematičke indukcije. Racionalni i realni brojevi. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi.
 • Pojam, načini zadavanja i neka svojstva funkcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Pojam i konvergencija niza. Neki specijalni nizovi. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost funkcije.
 • Fizikalno i geometrijsko značenje derivacije. Pravila deriviranja. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene diferencijalnog računa (tangenta i normala, monotonost, lokalni ekstremi, konveksnost, točke infleksije, zakrivljenost). 

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo  
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić Nakon vježbi.
ASISTENT dr.sc. Marija Miloloža Pandur  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski - Matematika I , Osijek, 1998. (pdf)
 2. B. P. Demidović - Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke , Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)
 2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
 3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
 4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika I realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA    
VJEŽBE - grupa A    
VJEŽBE - grupa B    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima.

Ukoliko student na najviše jednom kolokviju ostvari manje od 35 bodova, omogućit će mu se izlazak na popravni kolokvij. Ukoliko student na oba kolokvija ostvari manje od 35 bodova (po kolokviju), mora pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji nisu položili kolokvije.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena. Studenti koji su pismeni dio ispita položili preko kolokvija na usmeni dio ispita mogu pristupiti isključivo u veljači.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

Pismeni ispit održan 23. rujna 2011. pdf Pismeni ispit održan 07. veljače 2013. pdf
Pismeni ispit održan 21. veljače 2013. pdf Pismeni ispit održan 20. rujna 2013. pdf
Pismeni ispit održan 31. siječnja 2014. pdf Pismeni ispit održan 14. veljače 2014. pdf
Pismeni ispit održan 13. lipnja 2014. pdf Pismeni ispit održan 30. lipnja 2014. pdf
Pismeni ispit održan 05. rujna 2014. pdf Pismeni ispit održan 19. rujna 2014. pdf
Pismeni ispit održan 02. veljače 2015. pdf Pismeni ispit održan 25. veljače 2015. pdf
Pismeni ispit održan 23. lipnja 2015. pdf Pismeni ispit održan 07. srpnja 2015. pdf
Pismeni ispit održan 07. rujna 2015. pdf Pismeni ispit održan 21. rujna 2015. pdf

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij 3. kolokvij
2018./2019. pdf pdf  
2017./2018. pdf pdf  
2016./2017. pdf pdf pdf 
2015./2016. pdf pdf pdf
2014./2015. pdf  pdf  pdf
2013./2014. pdf pdf pdf
2012./2013. pdf pdf pdf

 

OBAVIJESTI

 • [3.12.2019.] Pismeni ispit održan 3.12.2019. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u srijedu, 4.12.2019. u 11h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • [28.11.2019.] Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 1 će se održati u četvrtak, 5.12.2019. u 8h. Dio studenata će kolokvij pisati u zgradi Prehramebno-tehnoloskog fakulteta, a dio na Odjelu za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6. Raspored studenata po predavaonama: redoviti studenti   studenti ponavljači  Ukoliko netko od studenata nije na popisu, a želi pristupiti kolokviju, treba se javiti na mail asistentici Primorac Gajčić najkasnije do srijede, 4.12.2019. do 15h.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment