Matematika II

94750 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

IntegralMatematika II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Prehrambene tehnologije. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama integralnog računa, teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i linearne algebre koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf)

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Tomislav Marošević  
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić Petkom nakon vježbi

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Osijek, 1998. (pdf)
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

PREPORUČENA LITERATURA

      1. M.Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski- Matematika , Osijek, 1994. (pdf)
      2. J.Pečarić i dr. - Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
      3. S. Kurepa - Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
      4. V. Devide i dr.- Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10h-12h P-1
VJEŽBE - grupa A Petak, 8h-10h P-3
VJEŽBE - grupa B Petak, 10h-12h P-3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima.

Ukoliko student na najviše jednom kolokviju ostvari manje od 35 bodova, omogućit će mu se izlazak na popravni kolokvij. Ukoliko student na oba kolokvija ostvari manje od 35 bodova (po kolokviju), mora pristupiti pismenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Za prolaznu ocjenu na pismenom ispitu potrebno je imati dva cijela točno riješena zadatka.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Materijali s predavanja:

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Matematika II pismeni - 13.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 30.06.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 05.09.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 03.10.2014. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 23.06.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 21.09.2015. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 25.02.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 06.04.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 24.06.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 09.09.2016. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 28.06.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 12.07.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 01.09.2017. (pdf)
 • Matematika II pismeni - 15.09.2017. (pdf)
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Matematika II K1 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2013/14. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2014/15. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2015/16. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K3 - 2016/17. (pdf)
 • Matematika II K1 - 2017/18. (pdf)
 • Matematika II K2 - 2017/18. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 

 • [13.9.2019.] Rezultati pismenog ispita održanog 12.9.2019. mogu se pogledati ovdje. Uvid u pismene ispite će se održati u utorak, 17.9.2019. u 10h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku. Usmeni dio ispita će se održati u utorak, 17.9.2019. u 12.30h na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u dvorani 5.
 • [30.8.2019.] Pismeni dio ispita održan 29.rujna 2019. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u petak, 6.rujna 2019. u 10h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • [8.7.2019.] Usmeni dio ispita za studente koji su pismeni dio položili na pismenom ispitu i za studente koji su položili putem kolokvija i žele poboljšati ocjenu, održat će se u utorak, 9.7.2019. u 12.30h  u predavaoni 4 na Prehrambeno tehnološkom fakultetu. Studenti koji su spriječeni u tom terminu izaći na usmeni ispit trebaju se javiti izravno ili putem emaila predmetnom nastavniku radi dogovora oko novog termina. Za studente koji su položili putem kolokvija i ne dođu na usmeni ispit iz Matematike II ili koji se ne jave emailom da bi željeli polagati za veću ocjenu, smatrat će se da prihvaćaju svoju ocjenu na kolokvijima iz Matematike II kao konačnu ocjenu.
 • Pismeni dio ispita održan 8.7.2019. položio je student JMBAG:0113147178, ocjena dovoljan. Uvid u pismene ispite će se održati u utorak, 9.7.2019. u 10h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • [26.6.2019.] Pismeni dio ispita najavljen za 3.7.2019. će se održati u ponedjeljak, 8.7.2019. u 11h u P-1. U periodu od 3.7.-8.7.2019. studenti će ovaj rok moći prijaviti isključivo u referadi ( prije 3.7.2019. prijava je moguća putem studomata).
 • [26.6.2019.]Usmeni dio ispita za studente koji su pismeni dio položili putem kolokvija i žele poboljšati ocjenu, održat će se u petak, 28.6.2019. u 10h  u predavaoni 4 na Prehrambeno tehnološkom fakultetu.
 • [24.6.2019.] Usmeni dio ispita za studente koji su pismeni dio položili putem kolokvija i žele poboljšati ocjenu, održat će se u petak, 28.6.2019. u 10h na Prehrambeno tehnološkom fakultetu. Broj predavaone bit će objavljen u srijedu, 26.6.2019. Studenti koji ne dođu na taj usmeni ispit, te se ne jave izravno nastavniku ili emailom da bi eventualno kasnije na sljedećim rokovima usmeno polagali za povećanje predložene ocjene, smatrat će se da prihvaćaju tu ostvarenu ocjenu na kolokvijima.
 • [21.06.2019.] Pismeni dio ispita održan 19.lipnja 2019. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u srijedu 26.6.2019. u 12h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • [17.6.2019.] Rezultati kolokvija s predloženim ocjenama mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u utorak, 18.6.2019. u 12.30h u uredu 15 na Odjelu za matematiku..
 • .[14.6.2019.] Rezultati kolokvija s predloženim ocjenama, odnosno daljnjim obvezama studenata, mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u ponedjeljak, 17.6.2019. u 8.30h u uredu 15 na Odjelu za matematiku. Popravni kolokvij će se održati u ponedjeljak, 17.6.2019. u 12h u P-1. 21.06.
 • [12.6.2019.] Studenti čije prezime počinje slovom A-J kolokvij pišu u P-1, studenti čije prezime počinje slovom K-R kolokvij pišu u P-2, a studenti čije prezime počinje slovom S-Ž kolokvij pišu u P-3. Na kolokviju je dozvoljena uporaba kalkulatora. Popravni kolokvij će se održati u ponedjeljak, 17.6.2019. u 12h u P-1.
 • [3.6.2019.] U petak 7.6.2019. neće se održati vježbe iz kolegija Matematika 2.
 • [20.5.2019.] Drugi kolokvij iz kolegija Matematika 2 će se održati u četvrtak, 13.6.2019. u 8h. Raspored studenata po predavaonama bit će objavljen naknadno.
 • [30.4.2019.] Rezultati prvog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u četvrtak 2.5.2019. u 12h u uredu 15 na prvom katu na Odjelu za matematiku.
 • [24.4.2019.] Studenti prve godine koji prvi put slušaju kolegij Matematika 2 pišu kolokvij prema sljedećem rasporedu: u P-2 ako im prezime počinje slovom A-G,  u P-3 ako im prezime počinje slovom H-O, u P-7 ako im prezime počinje slovom P-U, u P-8 ako im prezime počinje slovom V-Ž. Studenti koji su prethodnih godina slušali kolegij Matematika 2 pišu kolokvij u P-8. Na kolokviju je dozvoljena uporaba kalkulatora.       
 • [10.4.2019.] Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 2 će se održati u četvrtak, 25.4.2019. u 8h. Raspored studenata po predavaonama bit će objavljen naknadno.

 

 

0113147178
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment