Odjel za matematiku

 

 

Integralni račun

M085 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Integralni račun izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.  

  • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave
 ASISTENT
doc.dr.sc. Suzana Miodragović
nakon održane nastave
DEMONSTRATOR  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
  2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. pdf

DODATNA LITERATURA

  1. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
  2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
  3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
  4. W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Gr aw-Hill, Book Company, 1964.
  5. B. Guljaš, Matematička analiza 1 i 2, PMF-MO, Zagreb. 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Integralni račun realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 

VAŽNO:

Nastava iz kolegija Integralni račun izvodit će se klasičnim modelom. Drugim riječima, nastava se u potpunosti izvodi u učionici. Komunikacija koja obuhvaća obavijesti, pitanja i slično odvijat će se  korištenjem platforme MS Teams. Konzultacije i demonstrature održavaju se klasično kontaktno.

Kako bi se pristupilo timu "Integralni račun" u platformi MS Teams potrebno je napraviti sljedeće korake:

1) Logirati se u Office 365 pomoću svoga AAI@EduHr identiteta, pokrenuti aplikaciju MS Teams i skinuti tu aplikaciju za PC (desktop verzija). Aplikacija se može naći i primjenom pretraživača Google.  

2) Instalirati aplikaciju na svoje računalo, pokrenuti ju i ako bude bilo potrebno, ponovno se ulogirati svojim AAI@EduHr identitetom.

3) Gore, desno u samoj aplikaciji kliknuti na "Pridružite se ili izradite tim" (eng. "Join or create a team") te nakon toga u prozor "Pridružite se pomoću koda" (eng. "Join a team with a code") upisati kod "l8n31yb" i pridružiti se timu.

Za točno vrijeme i raspored predavanja molimo vas pratite stranicu rasporeda i MS Teams kanal.
 
TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  utorkom od 8:00 do 10:00  dvorana 1 
VJEŽBE
 petkom od 9:00h (grupa A), od 12:00h(grupa B)
 dvorana 1, dvorana 2
DEMONSTRATURE

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu pisati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

  • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
  • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

REZULTATI KOLOKVIJA i PISMENIH ISPITA (2020./2021.)

PRIMJERI KOLOKVIJA 

Kolokviji iz ak.godine 2021./2022.:

1.kolokvij

2.kolokvij

Kolokviji iz ak. godine 2020./2021.:

1. kolokvij

2. kolokvij

 

ONLINE 2. KOLOKVIJ 2019./2020.

PDS Matematika:
KOLOKVIJ 2 A-K,  PDF_GrupaA
KOLOKVIJ 2 L-Ž,  PDF_GrupaB

PDS Matematika i računarstvo:
KOLOKVIJ 2 A-K,  PDF_GrupaC
KOLOKVIJ 2 L-Ž, PDF_GrupaD

Studenti odjela za fiziku:
KOLOKVIJ 2 PDF-GrupaE

 

ONLINE 1. KOLOKVIJ 2019./2020.

PDS Matematika:
KOLOKVIJ 1 A-K,  PDF_GrupaA
KOLOKVIJ 1 L-Ž,   PDF_GrupaB

PDS Matematika i računarstvo:
KOLOKVIJ 1 A-K,  PDF_GrupaC
KOLOKVIJ 1 L-Ž,  PDF_GrupaD

Studenti odjela za fiziku:
KOLOKVIJ 1.  PDF


 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment