Fakultet primijenjene matematike i informatike

Uredsko poslovanje

I020 (0+1+1) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

  Kolegij Uredsko poslovanje izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je kod studenata razviti opća i specifična znanja i vještine vezane za uredsko poslovanje u suvremenim uvjetima poslovanja.

 

Sadržaj kolegija:

 • Ured i uredski poslovi. Razvoj uredskog poslovanja. Obrada podataka. Poslovno izvješćivanje. Informacije. Gospodarenje vremenom.
 • Računalna i programska oprema u uredskom poslovanju. Računala. Pisači. Crtači. Scanneri. Ostale periferije u uredskom poslovanju. Operacijski sustavi. Office alati. Alati za dizajniranje. Dokumentacijski alati. Baze podataka. Organizatori. Adresari. Komunikacijski alati. Multimedija. Videokonferencije. Razmjena poruka. Programski alati za integraciju uredskog poslovanja (groupware). Ostala programska oprema. Obuka ljudskih resursa.
 • Dokumentacija. Struktura i oblikovanje poslovnih dokumenata. Norme i standardi. IntroNet. Računalom podržana suradnja. InterNet. Udaljena prisutnost i rad na daljinu. Objektni model dokumenata, hipertekst i hipermedij. Obrada, pohranjivanje, pristup, razmjena i poslovanje višemedijskim dokumentima. Jezici za opis i protokoli razmjene višemedijskih dokumenata. Umnožavanje i skladištenje dokumentacije. Čuvanje dokumentacije. Sigurnost dokumentacije.
 • Komunikacije i specijalizirana telematička oprema. Usmene (razgovori, sastanci, prezentacije) i pisane (poslovna pisma, telefaks, elektronska pošta, SMS, MMS, Web, diskusije na Internetu) komunikacije. Telematički servisi. Telefon. Mobilne komunikacije. Teletekst, Videotekst. Telefaks. Ostala oprema i prostor. Ergonomija uredske opreme i prostora.
 • Razvojne smjernice ureda. Globalni trendovi. Decentralizacija uredskog poslovanja. dUred, eUred, mUred, vUred. Globalizacija i uredsko poslovanje. Nove tehnologije za uredsko poslovanje.
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje, FOI-Varaždin
 2. K. Klasić, Uvod u uredsko poslovanje, skripta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, 2004.
 3. V. Srića, A. Kliment, B. Knežević, Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. V. Čerić, M. Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
 2. A. Kliment, Digitalne poslovne komunikacije, Ekonomski fakultet Zagreb, Mikrorad, 2000.
 3. J. Mesarić, M. Zekić-Sušac, B. Dukić, PC u uredskom poslovanju, EFO, Osijek, 2001.
 4. M. E. Oliverio, W. R. Pasewark, B. R. White, The Office: Procedures and Technology, South Western Pub, 2002.
 5. http://www.office.com

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uredsko poslovanje realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje vježbi i seminara je obavezno.
 

 
TERMINPREDAVAONICA
VJEŽBE
četvrtkom od 10:00 (Preddiplomski studij)  RP -2
VJEŽBE petkom od 11:00 (Integrirani sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike)  RP -2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Seminari i vježbe su obavezne. Znanje studenata provjerava se tijekom godine putem zadaća pri čemu studenti rješavaju praktične probleme u uredskom poslovanju. Zadaće su koncipirane tako da svaka zadaća pokriva jedan segment uredskog poslovanja, od obrade podataka u tekst procesoru Word, tabličnom kalkulatoru Excel, programu za prezentiranje Power Point, do kreiranja vlastite web stranice. Konačna ocjena formira se na temelju ocjena iz zadaća (30%), ocjene iz seminarskog rada (30%) i ocjene iz kolokvija/pismenog ispita (40%).

 

PISMENI ISPIT

Kolokvij/pismeni dio ispita nosi 100 bodova. Bodovni prag za polaganje kolokvija/pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija/pismenog ispita, ocjene iz zadaća te ocjene iz seminarskog rada formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

KORISNI LINKOVI

 1. Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje, FOI Varaždin
 2. K. Klasić, Uvod u uredsko poslovanje, skripta
 3. Web stranica na hrvatskom jeziku MS Office-a
 4. W3 Schools web stranica s materijalima za izradu web stranica

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment