Odjel za matematiku

Statistika (PTF)

43776 (2+1+1) - 4.5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Izvedbeni program kolegija Statistika realizira se u prvom semestru Diplomskog studija prehrambene tehnologije, smjer Znanost o hrani i nutricionizam, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara). U sklopu nastave predviđena je upotreba programskog paketa Statistica ili sličnog statističkog softvera.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Danijel Grahovac

termin konzultacija

     

 OSNOVNA LITERTURA

 1. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 2. A. Jazbec - Osnove statistike, Šumarski fakultet, Zagreb, 2008.
 3. G.R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.

DODATNA LITERATURA

 1. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, Springer, Berlin, 2001.
 2. S. Lipschutz and J. Schiller - Introduction to Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York – Toronto, 1998.
 3. J.T. McClave, P.G. Benson and T. Sincich - Statistics for Bussiness and Economics, Prentice Hall, London, 2001.
 4. J. O. Rawlings, S.G. Pantula and D.A. Dicky - Applied Regression Analysis, Springer, Berlin, 1998.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
Predavanja, vježbe i seminari Utorak, 15:00 - 19:00  
      

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I ZAVRŠNI ISPIT - konačna ocjena formira se na temelju postignuća studenta tijekom semestra i na završnom ispitu

Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija:

 • kolokvij 1 - prikupljanje i organizacija podataka, deskriptivna statistika, slučajna varijabla (40 bodova)
 • kolokvij 2 - statističko zaključivanje o jednoj slučajnoj varijabli, statističko zaključivanje o dvije slučajne varijable (60 bodova).

Barem 50 bodova ostvarenih na kolokvijima zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja završnom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje završnom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

Završni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze projektnog zadatka. Za izradu projektnog zadatka bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija.

2. PISMENI I ZAVRŠNI ISPIT - konačna ocjena formira se na temelju postignuća studenta na pismenom ispitu i na završnom ispitu

Studenti koji su na kolokvijima ostvarili manje od 50 bodova pristupaju pismenom ispitu kojim se provjerava gradivo cijelog kolegija. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti završnom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit. Završni ispit sastoji se od prezentacije i obrane teze projektnog zadatka. Za izradu projektnog zadatka bit će potrebno koristiti znanja i vještine usvojene tijekom kolegija.

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

 

Opis predavanjaPrezentacija
Uvod. Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika (kvalitativne varijable). (pdf)
Deskriptivna statistika (numeričke varijable). (pdf)
Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla. (pdf)
Neprekidna slučajna varijabla. Numeričke karakteristike slučajne varijable. Empirijska distribucija. (pdf)
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Pouzdani intervali. (pdf)
Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteza o očekivanju. Testiranje hipoteza o vjerojatnosti događaja. Testiranje hipoteza o distribuciji. (pdf)
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Usporedba očekivanja - nezavisni uzorci. Usporedba proporcija - nezavisni uzorci. Usporedba očekivanja - vezani uzorci. (pdf)
Dvodimenzionalan slučajni vektor. (pdf)
Jednostavna linearna regresija. Mjere asocijacije i korelacije. (pdf)
Statističko zaključivanje - više varijabli. Usporedba očekivanja. (pdf), (podaci)
   
Formule za kolokvije i pismene ispite. (pdf)
Pregled procedura u Statistici. (pdf)

 

PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • [27.1.2021.] Podaci za drugi kolokvij. (zip)
 • [24.11.2020.] Podaci za prvi kolokvij. (zip)
 • [26.10.2020.] [Prvi kolokvij bit će 24.11.2020. u 15:00 u računalnoj učionici.
 • [5.10.2020.] Nastava počinje 13.10.2020. u 15:00. Nastava će se u potpunosti odvijati putem platforme Microsoft Teams.

 • [7.9.2020.] Usmeni ispit u izvanrednom roku bit će 23.9.2020.
 • [18.8.2020.] Termini usmenih ispita u jesenskom roku su 2.9.2020. i 16.9.2020.
 • [3.6.2020.] Studenti koji nisu položili kolokvije trebaju se prje izlaska na pismeni ispit javiti radi dogovora o terminu i načinu izvođenja pismenog ispita.
 • [22.5.2020.] Termini usmenih ispita u ljetnom ispitnom roku su 17.6.2020. i 1.7.2020.
 • [4.5.2020.] Izvanredni termin za usmene ispite u svibnju će biti 13.5.2020. u 16:00 putem platforme Zoom. U videokonferencijskom pozivu trebate izložiti svoj seminar. Trebali bi barem pet dana prije ispita treba poslati seminar na pregled.
 • [31.1.2020.] Rezultati kolokvija s prijedlogom ocjena za usmeni ispit (pdf). Konačna ocjena formira se na osnovu kvalitete seminara i usmenog ispita. Studenti koji nisu položili kolokvije izlazak na pismeni ispit trebaju prijaviti mailom nekoliko dana prije.
 • [15.1.2020.] Termini usmenih ispita u zimskom roku su utorak 4.2.2020. od 8:00 i utorak 18.2.2020. od 8:00.
 • [19.12.2019.] U srijedu 22.1.2020. predavanja se neće održati. Nadoknada će se održati u utorak 14.1.2020. u 13:00. Dodatni termin za ponavljanje održat će se u srijedu 29.1.2020. od 8:15. Drugi kolokvij održat će se 31.1.2020. u 8:15.
 • [27.11.2019.] Rezultati prvog kolokvija održanog 27.11.2019. (pdf)
 • [5.11.2019.] Nastava se u srijedu 6.11. održava kako je predviđeno, od 8:15.
 • [15.10.2019.] Nastave neće biti 16.10.2019. Nastava počinje od 23.10.2019.

 • [20.8.2019.] Usmeni ispiti održat će se 4.9.2019. i 18.9.2019. na Odjelu za matematiku. Izlazak na pismeni ispit treba prijaviti mailom nekoliko dana prije.
 • [24.5.2019.] Usmeni ispiti održat će se 17.6.2019. i 1.7.2019. na Odjelu za matematiku. Izlazak na pismeni ispit treba prijaviti mailom nekoliko dana prije.
 • [26.3.2019.] Usmeni ispit vezan za rok u travnju održat će se 16.4.2019.
 • [7.2.2019.] Konačni rezultati kolokvija. (pdf)
 • [4.2.2019.] Dodatan termin nastave održat će se u utorak 5.2.2019. u 8:30.
 • [25.1.2019.] Postavljeni su novi primjeri starih kolokvija i rješenja. Za sva pitanja slobodno se javite.
 • [9.1.2019.] Drugi kolokvij održat će se u četvrtak 7.2.2019. u 8:30.
 • [9.1.2019.] Termini usmenih ispita u zimskom roku su utorak 12.2.2019. od 8:30 i srijeda 20.2.2019. od 11:00.
 • [21.11.2018.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [6.11.2018.] Prvi kolokvij održat će se 21.11.2018. u 8:15. Nakon kolokvija nastava počinje u 10:00.

 • [21.8.2018.] Usmeni ispiti održat će se 6.9.2018. od 8:00 i 20.9.2018. od 8:00.
 • [21.5.2018.] Usmeni ispiti u ljetnom roku održat će se 20.6.2018. od 8:30 i 3.7.2018. od 11:00. Pismeni ispit će se umjesto 13.6. održati 19.6. u 9:00 na Odjelu za matematiku RP-2. Izlazak na pismeni ispit potrebno je prijaviti emailom.
 • [13.4.2018.] Usmeni ispit održat će se i u svibnju i to 8.5.2018. u 11:30.
 • [3.4.2018.] Osim 10.4.2018., usmeni ispit održat će se i 17.4.2018. u 12:00. Slobodno odaberite termin koji Vam više odgovara.
 • [26.3.2018.] Usmeni ispit u travnju održat će se 10.4.2018. u 12:00 na Odjelu za matematiku, ured 18, prvi kat.
 • [31.1.2018.] Rezultati kolokvija. (pdf)
 • [30.1.2018.] Drugi kolokvij održat će se 31.1.2018. u 8:15.
 • [11.1.2018.] Termini usmenih ispita u zimskom roku su: 6.2.2018. od 11:00 i 20.2.2018. od 8:30. Točan termin bit će javljen nakon poslanog seminara.
 • [29.11.2017.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [13.11.2017.] Prvi kolokvij održat će se 29.11.2017. u 8:15.
 • [11.10.2017.] Nastava počinje u srijedu 18.10.2017. po rasporedu u 8:00h.

 • [22.8.2017.] Usmeni ispiti u jesenskom ispitnom roku održat će se 7.9.2017. i 19.9.2017. (uočite promjenu) na Odjelu za matematiku, ured 18, prvi kat. Točan termin bit će objavljen naknadno.
 • [24.5.2017.] Usmeni ispiti u ljetnom ispitnom roku održat će se 19.6.2017. i 29.6.2017. Točan termin bit će objavljen naknadno. Seminar treba poslati na pregled barem tri radna dana prije termina usmenog ispita.
 • [27.3.2017.] Usmeni ispit u travnju održat će se u ponedjeljak 10.4.2017. u 13:00 na Odjelu za matematiku, ured 18, prvi kat. Studenti koji planiraju izaći na usmeni ispit trebaju prijaviti rok 6.4.2017.
 • [15.2.2017.] Konačni rezultati kolokvija. (pdf)
 • [31.1.2017.] Pismeni ispit 15.2.2017. ima i ulogu popravnog kolokvija. Student koji nije izašao na jedan od kolokvija, može samo na tom roku pisati onaj dio pismenog ispita koji se odnosi na gradivo tog kolokvija. Ukoliko je izašao na oba kolokvija, ali nema dovoljno bodova, pisat će onaj dio iz kojeg ima lošiji rezultat. Ostali studenti rješavaju cijeli pismeni ispit. U novoj tablici rezultata naznačeni su studenti koji imaju pravo na taj način rješavati pismeni ispit 15.2.2017 i gradivo koje polažu (pdf).
 • [30.1.2017.] Termini usmenih ispita: 14.2.2017. u 8:00 i 22.2.2017. u 8:00 na Odjelu za matematiku, ured 18, prvi kat.
 • [30.1.2017.] Konačni rezultati kolokvija. (pdf)
 • [19.1.2017.] Predavanja 25.1.2017. počinju od 9:00.
 • [11.1.2017.] Drugi kolokvij održat će se 30.1.2017. u 8:15 u računalnoj učionici.
 • [30.11.2016.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [13.11.2016.] VAŽNO: Predavanja i vježbe 16.11.2016. neće se održati zbog spriječenosti nastavnika. Sljedeći termin predavanja je 23.11.2016. Prvi kolokvij održat će se 30.11.2016.
 • [2.11.2016.] Prvi kolokvij održat će se 23.11.2016. u 8:15.

 • [20.9.2016.] Rezultate pismenog ispita održanog 20.9.2016. možete vidjeti ovdje.
 • [7.9.2016.] Rezultate pismenog ispita održanog 07.09.2016. možete vidjeti ovdje.
 • [24.6.2016.] Usmeni ispit održat će se 29.6.2016. u 9:00.
 • [7.6.2016.] Usmeni ispit održat će se 21.6.2016. u 11:00. Za izlazak je potrebno prijaviti ispitni rok 20.6.2016. te poslati seminar barem jedan dan prije termina usmenog ispita.
 • [4.4.] Usmeni ispit održat će se u petak 8.4.2016. u dvorani 9 u 11:00.
 • [16.03.] Sljedeći termin usmenog ispita je 5.4.2016. u 10:00 na Odjelu za matematiku u kabinetu 18 (prvi kat). Za izlazak je potrebno prijaviti izvanredni ispitni rok 4.4.2016.
 • [24.02.] Napomena za usmeni ispit: s obzirom da na usmenom ispitu treba izložiti rezultate seminarskog rada, uputno je izraditi prezentaciju koju treba izložiti na usmenom ispitu.
 • [28.01.] Rezultate drugog kolokvija zajedno s ocjenom za pristupanje završnom ispitu možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će u petak, 29.01.2016. u 12:00h na Odjelu za matematiku, kabinet 14 (prvi kat).
 • [20.01.] Potpise iz kolegija studenti će dobiti prilikom upisa ocjene. Ako je potpis potreban ranije, trebaju doći u terminu konzultacija kod doc.dr.sc. N. Šuvaka na Odjel za matematiku, kabinet 18.
 • [20.01.] Prije usmenog ispita, seminar treba poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. barem tri dana prije termina. Na usmeni ispit treba donijeti isprintanu verziju seminara. Termini usmenih ispita:
  • 10.2.2016. u 9:00 u P-32 na Odjelu za matematiku
  • 23.2.2016. u 9:00 u P-32 na Odjelu za matematiku
 • [18.01.] Drugi kolokvij održat će se 27.01. u 10:00h u računalnoj učionici na PTF-u.
 • [18.01.] U srijedu, 20.01. vježbe će započeti u 10:30h. 
 • [26.11.] Rezultate kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će u redovnom terminu konzultacija.
 • [16.11.] Prvi kolokvij održat će se 25.11. u 09:00h u računalnoj učionici na PTF-u.
 • [16.11.] U srijedu, 18.11. neće se održati vježbe u redovnom terminu zbog odsutnosti asistenta. Nadoknada vježbi održat će se u petak 20.11. u 12:40h u računalnoj učionici na PTF-u.

 

 

http://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/118

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment