Odjel za matematiku

Matematika 2 - Odjel za kemiju

K1202 (3+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika 2  izvodi se u ljetnjem semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama integralnog računa, teorije običnih diferencijalnih jednadžbi i linearne algebre. Kroz predavanja i vježbe obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena.

 

Sadržaj kolegija:

  • Integralni račun: Pojam i svojstva određenog integrala. Teorem srednje vrijednosti za integral neprekidne funkcije. Newton - Leibnizova formula. Neodređeni integral. Metode integracije (parcijalna integracija, integracija supstitucijom). Tehnika integriranja. Primjene određenog integrala (duljina luka krivulje, površina pseudotrapeza, volumen rotacionog tijela, primjene u tehnici). Nepravi integrali.
  • Obične diferencijalne jednadžbe: Opće i partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe. Obične diferencijalne jednadžbe prvog reda (separacija varijabli, homogena, linearna). Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima
  • Linarna algebra: Vektori u prostoru. Operacije s vektorima. Vektorski prostor. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Projekcija vektora. Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Matrice. Operacije s matricama. Rang matrice. Regularne matrice. Determinante. Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Gauss - Jordanova metoda. Diskusija rješenja sustava linearnih jednadžbi. Kramerova metoda.

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Suzana Miodragović Nakon predavanja

 

OSNOVNA LITERATURA

1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Prehrambeno tehnološki fakultet, Odjel za matematiku, Osijek, .pdf

2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na     tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

NASTAVNI MATERIJALI 2021./2022.

 

NASTAVNI MATERIJALI S ONLINE PREDAVANJA:

 

[25.2.2021 u 9:00h] 1. predavanje i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                                    Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: .pdf

                                    Video predavana: video1p

                                    Video vježbi: video1v

[4.3.2021. u 9:00h] 2. predavanje i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo


                             Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                             Video predavanja: video1p

                             Video vježbi: video1v

[11.3.2021. u 9:00h] 3. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                              Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                              Video predavanja: video1p                             

                              Video vježbi: video1v

[18.3.2021. u 9:00h] 4. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                              Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                              Video predavanja i vježbi požete pogledati ovdje: 1. dio, 2.dio, 3.dio

[25.3.2021. u 9:00h] 5.predavanja i vježbe

                               Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                               Video predavanja i vježbi požete pogledati ovdje: video_p_v

[1.4.2021. u 9:00h]  6. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                             Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                             Video predavanja i vježbi požete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio

[8.4.2021. u 9:00h] 7. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                             Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                             Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio (snimak greškom nije sačuvan), 2.dio

[15.4.2021. u 10:00h] 8. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo

                            Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                            Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio

[22.4.2021.] - termin prvog kolokvija. Kolokvij će se održati u dva termina s početkom u 8:00h i 10:00h. Sve informacije će biti objavljene naknadno.

Tablica integrala koju smijete imati na kolokviju se nalazi ovdje: tablica.pdf

Prvi kolokvij piše se 22.4.2021. na Odjelu za matematiku, predavaonica 1 prema sljedećem rasporedu

  • Studenti čija prezimena počinju slovima A-L  - u 8:15 sati
  • Studenti čija prezimena počinju slovima M-Ž  - u 10:00 sati

Na kolokviju će od ukupno 100 bodova 30 bodova nositi teorija i 70 bodova zadaci. 

Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova, te ukupno na oba kolokvija najmanje 80 bodova. Ukoliko netko nije ostvario 30 bodova na jednom od kolokvija, ili je na oba ostvario najmanje 30 bodova, ali u sumi nije ostvario 80 bodova, može pisati popravni kolokvij koji se u pravilu piše u terminu prvog ljetnog ispitnog roka.

 [29.4.2021.]    9. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo  

                     Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf  

                     Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio    

[6.5.2021. 10:00h]  10. predavanja i vježbe: Pridružite se predavanju koristeći LINK-uživo 

                     Materijale sa današnjih predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                     Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio 

[13.5.2021. ]  11. predvanja i vježbe:

                     Materijale za današnja predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

                     Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio

 

[20.5.2021.] 12. predavanja i vježbe:

                  Materijale za današnja predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf                    

                  Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: 1.dio, 2.dio

 

[27.5.2021.] 13. predavanja i vježbe:

              Materijale za današnja predavanja i vježbi možete preuzeti ovdje: pdf

              Video predavanja i vježbi možete pogledati ovdje: video

 

[2.6.2021.] Drugi kolokvij će se održati 2.6. u 10:00h u P-1 na Odjelu za matematiku.

                   

 

   
     
     
     

 

 PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu tri kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova, te ukupno na sva tri kolokvija najmanje 120 bodova. Ukoliko netko nije ostvario 30 bodova na jednom od kolokvija, ili je na sva tri ostvario najmanje 30 bodova, ali u sumi nije ostvario 120 bodova, može pisati jedan popravni kolokvij koji se u pravilu piše u terminu prvog zimskog ispitnog roka.

Ocjene obzirom na ostvarene bodove:

120-164 dovoljan (2), 165-209 dobar (3), 210-254 vrlo dobar (4), 255-300 izvrstan (5).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obavezan je za sve studente koji nisu položili kolokvije. Na pismenom ispitu nalaze se zadaci i teorija. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti do 100 bodova a  ocjene su distribuirane na sljedeći način:

40-54 dovoljan (2), 55-69 dobar (3), 70-84 vrlo dobar (4), 85-100 izvrstan (5).

USMENI ISPIT

Studentima koji su položili kolokvije ili pismeni ispit, priznaje se ista ocjena na usmenom ispitu. Studenti koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu na kojem se formira konačna ocjena.

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

[7.9.2022.] Pismeni ispit su položile Ana Drinjak (41 bod, dovoljan 2) i Andrea Ožvat (70 bodova, vrlo dobar 4). Do 10.9. je potrebno javiti e-malim ukoliko netko želi ispravljati ocjenu na usmenom ispitu. Nakon toga će biti upisane ocjene.

[2.9.2022.] Pismeni ispit 5.9. se piše u 9h u P-3 na Odjelu za matematiku. 

[6.7.2022.] Pismeni ispit 5.7. nitko nije položio. Za uvide se javite na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ukoliko ima studenata koji su položili kolokvij, a žele izaći na popravak ocjene neka mi se također jave putem e maila, pa ćemo dogovoriti termin usmenog ispita.

[4.7.2022.] Pismeni ispit 5.7. se piše u 10h u P-6 na Odjelu za matematiku. 

[21.6.2022.] Rezultati nakon popravnog kolokvija se nalaze ovdje.

[19.6.2022.] Popravni kolokvij i pismeni ispit će se održati 21.6.2022. u 8h u D-9 (prizemlje) na Odjelu za matematiku. Upis ocjena za studente koji su ispit položili putem kolokvija će se održati 21.6. u 10:00h u kabinetu 14(I kat) ili 29.6. u 12h.

[9.6.2022.] Rezultate 3. kolokvija i važne obavijesti možete pogledati ovdje.

[1.6.2022.] Treći kolokvij će se održati u srijedu, 8.6. u 9:00h za sve studente.

[25.5.2022.] Nadoknade predavanja i vježbi će se održati u četvrtak, 26.5. u 8:15h u P-6.

[9.5.2022.] Rezultate drugog kolokvija možete pogledati ovjde. Uvidi će se održati, 11.5. nakon predavanja i vježbi.

[29.4.2022.] Drugi kolokvij će se održati u srijedu, 4.5. u 8:15h za sve studente.

[12.4.2022.] Rezultate prvog kolokvija možete pogledati ovdje. Uvidi će se održati u srijedu, 13.4. nakon predavanja i vježbi.

[4.4.2022.] Raspored studenata za 1. kolokvij: Studenti s prezimenima A-L kolokvij pišu u 8:30h, a s prezimenima M-Ž u 10:00h u P_37 na Odjelu za matematiku.

[23.3.2022.] Prvi kolokvij će se održati u srijedu, 6.4. u terminu vježbi. Točno vrijeme i raspored pisanja će biti objavljeni uskoro.

[22.9.2021.] Pismeni ispit 20.9. je položila Iva Jozinović, dobar 3 (60 bodova). Ostali studenti nisu položili pismeni dio ispita. Upis ocjene i uvidi će se održati u petak, 24.9. u 12:00h u kabinetu 14 na Odjelu za matematiku.

[17.9.2021.]  Pismeni ispit 20.9. ce se održati u 12:00h na Odjelu za matematiku. Obavijest o predavaonici ce biti stavljena naknadno.

[7.9.2021.] Pismeni ispit 6.9. nitko nije položio. Za uvide se možete javiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

[2.9.2021.] Pismeni ispit 6.9. će se održatu u 12:00h na Odjelu za matematiku u D-2, I.kat. Usmeni ispiti za studente koji polože pismeni ispit u rujnu će se održati 10.9. i 24.9. (točno vrijeme će biti objavljeno naknadno).

[6.7.2021.] Pismeni ispit će se održati u četvrtak, 8.7. u 9:00h u P-1 na Odjelu za matematiku.

[25.6.2021.] Rezultate nakon popravnog kolokvija možete pogledati ovdje.

[22.6.2021.] Pismeni ispit i popravni kolokvij će se održati u četvrtak, 24.6. u 9:00h u P-1 na Odjelu za matematiku.

[4.6.2021.] Rezultate nakon 2. kolokvija, te obavijesti o upisu ocjene i termin popravog kolokvija možete pogledati OVDJE.

[23.4.2021.] Rezultate 1. kolokvija i obavijesti o uvidu možete pogledati ovdje: Rezultati_1kolokvij

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment