Odjel za matematiku

Matematika 

(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematika izvodi se u zimskom semestru prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu u Osijeku. Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja i vještina o algebarskim operacijama veznim uz brojeve i vektora, te o elementarnim funkcijama, analitičkoj geometriji i diferencijalnom računu.

 

SADRŽAJ KOLEGIJA

Prirodni i cijeli brojevi. Racionalni i realni brojevi. Intervali.

Elementarne funkcije. Pojam limesa funkcije. Neprekidnost funkcije. Trigonometrijske funkcije. Primjena trigonometrije u geometriji.

Derivacija elementarnih funkcije i primjene derivacije.

Derivacije višeg reda. Primjena diferencijalnog računa.

Vektori (usmjerene dužine). Kolinearnost i komplanarnost vektora. Zbrajanje vektora. Rastav vektora.

Množenje realnog broja i vektora. Baza i koordinatni sustav.

Skalarni produkt vektora. Pravokutni koordinatni sustav. Vektorski produkt vektora. Moment sustava sila. Jednadžbe ravnoteže. Mješoviti produkti vektora. Višestruki produkt.

Analitička geometrija (ravnina u prostoru).

Analitička geometrija (pravac u prostoru).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ivan Matić nakon predavanja ili po dogovoru e-mailom 
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Ljerka Jukić Matić nakon vježbi ili po dogovoru e-mailom

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Dragan Jukić, Rudolf Scitovski. MATEMATIKA I. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek i Elektrotehnički fakultet Osijek. Osijek, 1998.
 2. Ivan Slapničar. Matematika 1, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Split, 2002.
 3. Ivan Slapničar, Josipa Barić, Marina Ninčević. Matematika 1. Zbirka zadataka.

 Materijali iz Geometrije ravnine i prostora - Vektori u ravnini i prostoru

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 8:30-10h III.51
VJEŽBE   Četvrtak, 8:15-10h  III.48
Vježbe počinju 13.10.  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra provjerava se znanje studenata putem usmenih i pismenih ispita te kolokvija. Tijekom semestra studenti će pisati dva kolokvija iz gradiva predavanja i dva kolokvija iz gradiva vježbi. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva predavanja zamjenjuju usmeni dio ispita. Uspješno položeni kolokviji sa gradiva vježbi zamjenjuju pismeni dio ispita. Konačna ocjena sa kolokvija se formira na temelju rezultata iz svih kolokvija. Dodatno ako student uspješno položi oba kolokvija sa gradiva vježbi, onda ne mora ići na pismeni dio ispita, te analogno, ako student uspješno položi oba kolokvija sa gradiva predavanja, onda ne mora ići na usmeni dio ispita. Student je položio kolokvije ako je skupio barem 40% od ukupnih bodova.

Pismeni ispit sastoji se od numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 40 bodova.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 I. predavanje 5.10.2021.:

  • 1. dio  
  • 2. dio (dokaz teorema 1.1. nije potrebno pripremati)

II. predavanje 12.10.2021.:

III. predavanje 19.10.2021.:

 IV. predavanje 26.10.2021.

V. predavanje 27.10.2021.

(dokaze teorema nije potrebno prolaziti u ovom terminu)

VI. predavanje 9.11.2021.

VII. predavanje 16.11.2021.

VIII. predavanje 23.11.2021.

IX. predavanje 30.11.2021.

  • iz skripte Vektori u ravnini i prostoru poglavlja 4. Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. 5. Norma vektora i 5.1. Udaljenost dviju točaka

X. predavanje 7.12.2021.

XI. predavanje 14.12.2021.

  • iz skripte Vektori u ravnini i prostoru poglavlja 10. Determinante drugog i trećeg reda (od stranice 32.), 12  Vektorski produkt i 13. mješoviti produkt.  

XII. predavanje 21.12.2021.

  • iz skripte Vektori u ravnini i prostoru poglavlja 15.1 Pravac u prostoru (izvod jednadžbi pravca do primjera 27), 15.2 Ravnina u prostoru i 15.3 Projekcija vektora na ravninu i udaljenost točke do ravnine (formula za udaljenost toče do ravnine i primjer 31.)

XIII. predavanje 11.1.2021.

XIV. predavanje 18.1.2021.

 

 

   • KOLOKVIJI

 Teorijski dio:

Akademska godina

1. kolokvij2. kolokvij
2018./2019. pdf pdf
     
   

 Dio sa zadacima:

Akademska godina1. kolokvij2. kolokvij
2019./2020. pdf  pdf
2018./2019. pdf  pdf
2017./2018. pdf pdf
2016./2017. pdf  pdf

 

   • PISMENI ISPITI
Akademska godina  
2016./2017. 02.02.2017. 16.02.2017. 28.04.2017.
2017./2018.  05.02.2018. 19.02.2018. 05.07.2018.

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment