Odjel za matematiku

Darija Brjaković

Dana 18. lipnja 2020. Matea Ugrica uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom

Aproksimacije kvadratnih svojstvenih problema i primjene na optimizaciju prigušenja

na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju matematike na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napisana pod mentorstvom prof. dr. sc. Ninoslava Truhara i izv. prof. dr. sc. Zorana Tomljanovića, a obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Luka Grubišić, predsjednik povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
  3. izv. prof. dr. sc. Ivica Nakić
  4. izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
  5. doc. dr. sc. Suzana Miodragović

Matea Ugrica rođena je 2. srpnja 1991. u Osijeku. Nakon završetka srednje škole u Osijeku, upisala je preddiplomski, a potom i diplomski studij na Odjelu za matematiku, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je u rujnu 2015. magistrirala matematiku i računarstvo. U studenom 2015. upisala je zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Od listopada 2015. zaposlena je kao asistent na Odjelu za matematiku, Sveučilišta u Osijeku u okviru projekta Optimization of parameter dependent mechanical systems Hrvatske zaklade za znanost. Tijekom svog znanstvenog rada objavila je tri znanstvena članka, bila je suradnik na tri znanstvena projekta, sudjelovala je u više programa za profesionalni razvoj, te izlagala radove na pet internacionalnih konferencija i radionica.

Cilj istraživanja u okviru doktorske disertacije bio je odrediti više različitih aproksimacijskih pristupa za efikasno računanje svojstvenih vrijednosti i pripadnih svojstvenih vektora, te određivanje pogreške aproksimacija parametarski ovisnog kvadratnog svojstvenog problema, s primjenom na ubrzanje procesa optimizacije prigušenja u mehaničkim sustavima. Uspješna obrana disertacije potvrđuje da je cilj ostvaren. Čestitamo!