Odjel za matematiku

Matematika 1 - Odjel za kemiju

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika I izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama diferencijalnog računa koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

Sadržaj kolegija

 • Uvod: Skupovi. Prirodni i cijeli brojevi. Princip matematičke indukcije. Racionalni i
  realni brojevi. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi.
 • Funkcije: Pojam, načini zadavanja i neka svojstva funkcija. Kompozicija funkcija.
  Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Pojam i konvergencija niza. Neki specijalni
  nizovi. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost funkcije.
 • Diferencijalni račun: Fizikalno i geometrijsko značenje derivacije. Pravila deriviranja.
  Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg
  reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene
  diferencijalnog računa (tangenta i normala, monotonost, lokalni ekstremi,
  konveksnost, točke infleksije, zakrivljenost). Parcijalne derivacije. Lokalni ekstremi
  funkcija više varijabli.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić  po dogovoru
     

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. (pdf)
 2.  M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994. (pdf)

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I SEMINARI Utorkom od 9h  Dvorana 9, OM
     

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu tri kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova, te ukupno na sva tri kolokvija najmanje 120 bodova. Ukoliko netko nije ostvario 30 bodova na jednom od kolokvija, ili je na sva tri ostvario najmanje 30 bodova, ali u sumi nije ostvario 120 bodova, može pisati jedan popravni kolokvij koji se u pravilu piše u terminu prvog zimskog ispitnog roka.

Ocjene obzirom na ostvarene bodove:

120-164 dovoljan (2), 165-209 dobar (3), 210-254 vrlo dobar (4), 255-300 izvrstan (5).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obavezan je za sve studente koji nisu položili kolokvije. Na pismenom ispitu nalaze se zadaci i teorija. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti do 100 bodova a  ocjene su distribuirane na sljedeći način:

40-54 dovoljan (2), 55-69 dobar (3), 70-84 vrlo dobar (4), 85-100 izvrstan (5).

USMENI ISPIT

Studentima koji su položili kolokvije ili pismeni ispit, priznaje se ista ocjena na usmenom ispitu. Studenti koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu na kojem se formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

Naslov predavanja 

Opis predavanja

Materijali

 Predavanje 1  - 5.10.2022.

 Uvod (skupovi, infimum i supremum,  skup realnih brojeva, apsolutna vrijednost realnog broja)

 Predavanje 2 - 12.10.2022.

 Apsolutna vrijednost realnog broja. Matematička indukcija

 

Predavanje 3 - 

19.10.2022.

 Binomna formula. Kompleksni brojevi

 

Predavanje 4-

26.10.2022.

Kompleksni brojevi. Funkciije (definicija, načini zadavanja, neka svojstva funkcija)

Zadaci za samostalni rad - 1. DIO

Teorijska pitanja

Predavanje 5 -

 

Funkcije (neka svojstva funkcija) Zadaci za samostalni rad

Predavanje 6 -

 

 Funkcije (elementarne funkcije)

Video materijali:

Neka svojstva funkcija

Elementarne funkcije

Predavanje 7

 

Funkcije (elementarne funkcije)  

Predavanje 8

 

Funkcije(elementarne funkcije - racionalna, eksponencijalna, logaritamska)

Predavanje 9

 

Funkcije(elementarne funkcije - trigonometrijske) Zadaci za samostalni rad

Predavanje 10.

 

Nizovi realnih brojeva

Predavanje 11.

 

 Limes funkcije, Neprekidnost funkcije

 Video materijal 1

Zadaci limes (do zadatka 264)

Video materijal 2 (gledati video od 7:45 nadalje)

Zadaci neprekidnost

Predavanje 12.

 

 Derivacija funkcije   Video materijal 

Predavanje 13

 

Derivacija funkcije - tehnike deriviranja  

Predavanje 14

 

Neke primjene diferencijalnog računa  

Predavanje 15

 

Utvrđivanje gradiva Zadaci - 3.dio

OBAVIJESTI

 • Ukupni rezultati kolokvija s predloženim ocjenama mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u petak, 3.2.2023. u 14h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku. Studentima koji imaju pozitvnu ocjenu na kolokviju, ista ocjena se priznaje kao ocjena na usmenom ispitu. Ukoliko student želi popraviti ocjenu, dužan je pristupiti usmenom ispitu te se treba  javiti  doc.dr.sc. Ljiljani Primorac Gajčić radi dogovora oko termina usmenog ispita. Ukoliko student prijavi ispit putem ISVU sustava i ne javi se mailom do termina održavanja ispita, smatrat će se da se student slaže da ocjena s kolokvija bude upisana kao ocjena usmenog ispita.
 • Treći kolokvij će se pisati 30.1.2023. s početkom u 12h u dvorani 2 na Odjelu za matematiku.
 • Rezultati drugog kolokvija mogu se pogledati ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u utorak. 10.1.2023. u 13.15h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • Drugi kolokvij će se pisati 20.12.2022. s početkom u 12h u dvorani 2 na Odjelu za matematiku.
 • Rezultati 1.kolokvija mogu se pogledati ovdje. Radi zaštite podataka, rezultati su objavljeni s inicijalima studenata. Uvid u kolokvij će se održati u utorak, 22.11.2022. u 13.15h u uredu 15 na prvom katu Odjela za matematiku.
 • Prvi kolokvij će se pisati u utorak, 15.11.2022. s početkom u 12h u dvorani 2 na Odjelu za matematiku.  

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment