Odjel za matematiku

Matematika 1 - Odjel za kemiju

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematika I izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama diferencijalnog računa koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

Sadržaj kolegija

 • Uvod: Skupovi. Prirodni i cijeli brojevi. Princip matematičke indukcije. Racionalni i
  realni brojevi. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi.
 • Funkcije: Pojam, načini zadavanja i neka svojstva funkcija. Kompozicija funkcija.
  Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Pojam i konvergencija niza. Neki specijalni
  nizovi. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost funkcije.
 • Diferencijalni račun: Fizikalno i geometrijsko značenje derivacije. Pravila deriviranja.
  Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg
  reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene
  diferencijalnog računa (tangenta i normala, monotonost, lokalni ekstremi,
  konveksnost, točke infleksije, zakrivljenost). Parcijalne derivacije. Lokalni ekstremi
  funkcija više varijabli.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić po dogovoru putem emaila
     

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. (pdf)
 2.  M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994. (pdf)

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I SEMINARI Petkom od 11.30h  Dvorana 1, Pravo
     

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu tri kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Kolokvij se sastoji od teorijskog dijela i dijela sa zadacima. Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova, te ukupno na sva tri kolokvija najmanje 120 bodova. Ukoliko netko nije ostvario 30 bodova na jednom od kolokvija, ili je na sva tri ostvario najmanje 30 bodova, ali u sumi nije ostvario 120 bodova, može pisati jedan popravni kolokvij koji se u pravilu piše u terminu prvog zimskog ispitnog roka.

Ocjene obzirom na ostvarene bodove:

120-164 dovoljan (2), 165-209 dobar (3), 210-254 vrlo dobar (4), 255-300 izvrstan (5).

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obavezan je za sve studente koji nisu položili kolokvije. Na pismenom ispitu nalaze se zadaci i teorija. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti do 100 bodova a  ocjene su distribuirane na sljedeći način:

40-54 dovoljan (2), 55-69 dobar (3), 70-84 vrlo dobar (4), 85-100 izvrstan (5).

USMENI ISPIT

Studentima koji su položili kolokvije ili pismeni ispit, priznaje se ista ocjena na usmenom ispitu. Studenti koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu na kojem se formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

Naslov predavanja 

Opis predavanja

Materijali

 Predavanje 1  - 8.10.2021.

 Uvod (skupovi, infimum i supremum,  skup realnih brojeva, apsolutna vrijednost realnog broja)

 Predavanje 2 - 15.10.2021.

 Apsolutna vrijednost realnog broja. Matematička indukcija

 

Predavanje 3 - 

22.10.2021.

 Binomna formula. Kompleksni brojevi

 

Predavanje 4-

29.10.2021.

Kompleksni brojevi. Funkciije (definicija, načini zadavanja, neka svojstva funkcija) Zadaci za samostalni rad - 1. DIO

Predavanje 5 -

05.11.2021.

Funkcije (inverzna funkcija, neka svojstva funkcija) Zadaci za samostalni rad

Predavanje 6 -

19.11.2021.

 Funkcije (neka svojstva funkcija, elementarne funkcije)

Video materijali:

Neka svojstva funkcija

Elementarne funkcije

Predavanje 7

26.11.2021.

Funkcije (elementarne funkcije)  

Predavanje 8

03.12.2021.

Funkcije(elementarne funkcije - racionalna, eksponencijalna, logaritamska)

Predavanje 9

10.12.2021.

Funkcije(elementarne funkcije - trigonometrijske) Zadaci za samostalni rad

Predavanje 10.

17.12.2021.

Nizovi realnih brojeva

Predavanje 11.

24.12.2021.

 Limes funkcije, Neprekidnost funkcije

 Video materijal 1

Zadaci limes (do zadatka 264)

Video materijal 2 (gledati video od 7:45 nadalje)

Zadaci neprekidnost

Predavanje 12.

7.1.2022.

 Derivacija funkcije   Video materijal 

Predavanje 13

14.1.2022.

Derivacija funkcije - tehnike teriviranja  

Predavanje 14

21.1.2022.

Neke primjene diferencijalnog računa  

Predavanje 15

28.1.2022.

Utvrđivanje gradiva Zadaci - 3.dio

OBAVIJESTI

[07.09.2022] Rezultati pismenog ispita održanog 6.9.2022.

[28.06.2022] Rezultati pismenog ispita održanog 27.6.2022.

[13.06.2022] Rezultati pismenog ispita održanog 13.6.2022.

[25.02.2022.] Rezultati pismenog ispita održanog 24.2.2022.  

Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak 28.2.2022. u 11.30 sati na Odjelu za matematiku, Kabinet 3, 1. kat.

Studenti koji su položili ispit i koji namjeravaju popravljati ocjenu, trebaju namjeru najaviti do ponedjeljka. Studentima koji se ne jave, u ponedjeljak će biti upisana ocjena iz tablice. 

[22.02.2022.]Pismeni ispit 24.2.  održat će se u  11 sati na Odjelu za matematiku, učionica RP-3 (prizemlje).

[14.02.2022.] Rezultati popravnog kolokvija  (zbog GDPR rezultati su objavljeni koristeći JMBAG, bez osobnih imena i prezimena). 

Kolokviji se mogu pogledati u srijedu 16.2.2022. u 8.30 sati na Odjelu za matematiku, Kabinet 3, 1. kat.

Studenti koji su položili ispit na popravnom kolokviju i koji namjeravaju popravljati ocjenu, trebaju namjeru najaviti do srijede. Studentima koji se ne jave, u srijedu će biti upisana ocjena iz tablice. 

[08.02.2022.] Dragi studenti, obavještavam vas da zbog izolacije neću moći 10.2. održati popravni kolokvij i pismeni ispit iz Matematike 1. Dogovorila sam da ćete, umjesto u četvrtak, popravni kolokvij i pismeni ispit pisati u petak 11.2. u 9 sati na Odjelu za matematiku, dvorana D-1. S vama će biti doc. dr. sc. Suzana Miodragović, docentica koja će vam držati Matematiku 2. 

[02.02.2022.] Rezultati 3. kolokvija (zbog GDPR rezultati su objavljeni koristeći JMBAG, bez osobnih imena i prezimena). 

Kolokviji se mogu pogledati u petak 4.2.2022. u 9 sati na Odjelu za matematiku, Kabinet 3, 1. kat.

Svim studentima je naznačeno jesu li položili ispit ili trebaju na popravni kolokvij ili na pismeni ispit. Studenti koji su položili ispit, ako žele popraviti ocjenu, mogu na popravnom kolokviju pisati kolokvij iz kojeg imaju najlošiji rezultat (molim da mi na mail najave namjeru popravljanja ocjene). 

VAŽNO: Svi studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu i koji prijave ispit za 10.2. a žele popraviti ocjenu, trebaju se javiti mailom do 10.2. Za studente koji se ne jave do 10.2. smatrat će se da su zadovoljni ocjenom iz tablice, te će im ta ocjena biti upisana.

[24.1.2022.] Treći kolokvij iz Matematike 1 održat će se u ponedjeljak 31.1.2022. u 8.30 sati u dvorani 1 ili 2, Pravo

[06.01.2022.] Rezultati 2. kolokvija (zbog GDPR rezultati su objavljeni koristeći JMBAG, bez osobnih imena i prezimena). 

Kolokviji se mogu pogledati u petak 14.1.2022. nakon nastave.

[17.12.2021.] Nastava 24.12.2021. i 7.1.2022. održat će se na daljinu pomoću snimljenih materijala

[16.12.2021.] Drugi kolokvij iz Matematike 1 održat će se 22.12.2021. u 14 sati  u dvorani 1, Pravo

[20.11.2021.] Rezultati 1. kolokvija (zbog GDPR rezultati su objavljeni koristeći JMBAG, bez osobnih imena i prezimena). 

Kolokviji se mogu pogledati u petak 26.11. nakon nastave.

[16.11.2021.] U petak 19.11.2021. nastava će se održati na daljinu pomoću video materijala 

Neka svojstva funkcija i Elementarne funkcije

Studenti trebaju pogledati oba video materijala (dio prvog videa smo napravili i prošli puta pa pomoću video materijala treba ponoviti što smo radili). Sljedeći termin 26.11. ćemo detaljnije raditi zadatke iz tih lekcija.

[10.11.2021.] Raspored za 1. kolokvij:

 • Studenti čija prezimena počinju s A-L:  12.11.2021. u 11.30h
 • Studenti čija prezimena počinju s M-Ž:  12.11.2021. u 12.30h

Nakon kolokvija neće biti predavanja.

[29.10.2021.] Prvi kolokvij iz Matematike 1 održat će se 12.11.2021. u 11.30h u dvorani 1, Pravo

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment