Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodika nastave matematike IV

MP006 (2+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Studenti će moći primijeniti znanstvene metode analogije, indukcije i dedukcije, analize i sinteze, generalizacije i specijalizacije na teme iz elementarne matematike i njihovu primjenu u nastavnom procesu, moći će prilagoditi matematički sadržaj u ovisnosti o obrazovnoj razini.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ljerka Jukić Matić po dogovoru
ASISTENT    
ASISTENT    

 OSNOVNA LITERATURA

  1. Z. Kurnik, Znanstveni okviri nastave matematike, Element, 2009. 
  2. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.  
  3. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.  
  4. Lj. Jukić Matić, I. Matić, Priručnik za nastavu matematike, Odjel za matematiku, 2017. 

 

Dopunska literatura: 

  1. Stručno-metodički časopisi 
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu  

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metodika nastave matematike realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sata seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 12-14h P7
SEMINAR Srijeda, 14-15h P7
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra, putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata, a samostalno izrađeni seminar javno se izlaže i ocjenjuje. Kvalitetni seminarski radovi izlažu se na Stručnom kolokviju. Nakon odslušanih predavanja polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali nalaze se na platformi Teams.

 

OBAVIJESTI

  • Sve obavijesti nalaze se na platformi Teams.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment