Odjel za matematiku

Jurica Maltar

Dana 15. svibnja 2023. Jurica Maltar uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom

Robust visual place recognition using deep representations and sequence-based image matching

na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija je napisana pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Markovića i izv. prof. dr. sc. Domagoja Matijevića, a obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. akademik prof. dr. sc. Ivan Petrović, predsjednik povjerenstva,
  2. prof. dr. sc. Siniša Šegvić,
  3. prof. dr. sc. Kristian Sabo.

Jurica Maltar rođen je 1. travnja 1993. godine u Osijeku. Srednjoškolsko je obrazovanje završio u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku 2012. godine. Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sudjeluje na natjecanju iz programiranja IEEEXtreme, pohađa studentske prakse u poduzećima Adacta d.o.o. i Farmeron d.o.o., obavlja studentski posao u poduzeću Roxoft d.o.o. te sudjeluje kao predavač Ljetne škole informatike u organizaciji Osijek Software City-a. Pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Domagoja Matijevića, 2017. godine završava diplomski studij matematike, smjer matematika i računarstvo te stječe zvanje magistra matematike (cum laude).

Po završetku diplomskog studija, zaposlen je na mjestu asistenta Katedre za računarstvo Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz nekoliko kolegija. Također, upisuje doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagreb, smjer računarstvo. Njegova su glavna područja znanstvenih interesa mobilna robotika, računalni vid, strojno i duboko učenje. U sklopu svojih istraživanja objavio je jedan rad u znanstvenom časopisu te dva rada u zbornicima međunarodnih konferencija.

Doktorski rad Jurice Maltar sadrži znanstvene doprinose u području problema vizualnog prepoznavanja mjesta. Prema karakterizaciji problema, rješavanje problema vizualnog prepoznavanja mjesta poboljšano je uparivanjem mjesta i njegove slikovne reprezentacije, te je taj pristup korišten pri istovremenoj lokalizaciji i kartiranju.