Odjel za matematiku

Statistika

M120 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mirta Benšić Vrijeme konzultacija
ASISTENT  

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. L. E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. R. Pruim, Foundations and Applications of Statistics. An Introduction Using R, AMS, Providence, Rhode Island, 2018.
 2. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007.
 3. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
 4. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
 5. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
 6. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
 7. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
 8. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Vidi raspored

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • rješavanje zadataka i osnove teorije polažu se  unutar dva kolokvija
 • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara (moguće ocjene: izvrstan seminar, zadovoljavajući seminar, ponavljenje seminara)
 • završna provjera znanja je usmeni ispit na kojemu se formira konačna ocjena
 • Uvjet za pristupanje usmenom ispitu:
  • Najmanje 30 % na prva dva kolokvija ukupno
  • Izvrstan ili zadovoljavajući seminar
 • Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene oba dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene usmenog ispita korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)
SEMINAR

NASTAVNI MATERIJALI

Literatura 1    
Literatura 2    

Tjedan

(Vježbe - praktikum)

Opis materijala 

 (pdf materijali) (R skripta) (video materijali)

27.04. - 01.05.2020. Uvod u R
Opisna (deskriptivna) statistika. Vjerojatnosne distribucije
 04.05. - 08.05.2020.
 

Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji - procjena i testovi o proporciji

 
 Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji - procjena i testovi o očekivanju  
Statističko zaključivanje o populacijskoj distribuciji općenito
11.05. - 15.05.2020.  Statističko zaključivanje o dvije varijable - nezavisni uzorci: razlike u proporcijama, očekivanjima i varijancama
Statističko zaključivanje o dvije varijable - nezavisni uzorci: razlike u distribucijama općenito
18.05. - 22.05.2020.  Statističko zaključivanje o dvije varijable - vezani uzorci: razlike u proporcijama i očekivanjima te lokacijski pomak  
Statističko zaključivanje o dvije varijable - vezani uzorci: hi^2-test o nezavisnosti te mjere asocijacije i korelacije
Baze podataka    (zip)
  Priprema za treći kolokvij (pdf) (skripta) (rješenja)
  Seminar (upute) (primjer)

  

OpisMaterijali
Baze podataka zip
Primijenjena statistika pdf
Distribucije ekstrema nb

 

PRIMJER KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij
  pdf pdf 

Baze za kolokvij

 

OBAVIJESTI

 

 

 

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom ispitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment