Diferencijalni račun

M084 (4+3+0) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Diferencijalni račun izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika
doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave i po dogovoru
VODITELJ KOLEGIJA ZA SPS-Matematika i računarstvo izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava nakon održane nastave i po dogovoru
ASISTENT doc.dr.sc. Marija Miloloža Pandur nakon održane nastave i po dogovoru
DEMONSTRATOR  Antonio Krizmanić  tijekom demonstratura

 

OSNOVNA LITERATURA
 • D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. 
 • J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.

DOPUNSKA LITERATURA

 • B. P. Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke,Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 • W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

 • S. Kurepa, Matematiča analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalni račun realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 4 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

Raspored studenata po grupama:

 • Grupa A - studenti preddiplomskog studija mat. čija prezimena počinju slovom A do slova Ma
 • Grupa B - studenti preddiplomskog studija mat. čija prezimena počinju slovom Mi do slova Ž
 • Grupa C - studenti Odjela za fiziku i studenti preddiplomskog studija mat. i rač.

Studenti ponavljači smiju se priključiti proizvoljnoj grupi, uz najavu predmetnom asistentu. 

 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 12:00

D1  (SPS-Matematika) 

D2,  (SPS-Matematika i računarstvo, PS-Fizika)

VJEŽBE - grupa A srijedom od 11:00 do 13:30  
D1
VJEŽBE - grupa B srijedom od 11:00 do 13:30

D1

VJEŽBE - grupa C četvrtkom od 8:00 do 10:30  D37, Odjel za fiziku
DEMONSTRATURE  srijedom od 16:00
 D1

 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

Naslov vježbi Opis  Materijali
Vježbe 1 BROJEVI. Polje realnih brojeva. Matematička indukcija. Intervali. pdf
Vježbe 2  Apsolutna vrijednost realnog broja. Omeđenost u skupu realnih brojeva. pdf
Vježbe 3  FUNKCIJE. Bijektivnost. Jednakost funkcija. Kompozicija funkcija.  pdf
Vježbe 4  Neka svojstva realnih funkcija. Elementarne funkcije.  pdf i pdf
Vježbe 5  Elementarne funkcije. 
pdf 
Vježbe 6  NIZOVI REALNIH BROJEVA. Klasifikacija nizova.  pdf i pdf
Vježbe 7  Gomilište i limes niza. 
 pdf
Vježbe 8  Limes niza. 
 pdf
Vježbe 9  LIMES FUNKCIJE. 
 pdf
Vježbe 10  Limes funkcije.
 pdf
Vježbe 11  Asimptote funkcije. Neprekidnost funkcije. 
 pdf
Vježbe 12  DERIVACIJA FUNKCIJE. Neprekidnost i derivacija.
 pdf
Vježbe 13  Pravila deriviranja. Derivacija implicitno i parametarski zadane funkcije. Tangenta i normala  pdf
Vježbe 14  Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa.
 pdf
Vježbe 15  Primjene derivacija.
 pdf

 

KOLOKVIJI, DOMAĆE ZADAĆE i PISMENI ISPITI

 

Termini kolokvija u ak. god. 2019./2020.

 • Prvi kolokvij: utorak, 26.11.2019., 15h
 • Drugi kolokvij: četvrtak, 30.1.2020., 13-15h, D1, D2 i D5 
 • Popravni kolokvij: ponedjeljak, 3.2.2020., 9-11h,  D1 

 

Kolokviji iz akademske 2018./2019. godine:

Kolokviji iz akademske 2017./2018. godine:

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

Kolokviji iz akademske 2014./2015. godine:

 Kolokviji iz akademske 2013./2014. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

Potrebno je biti prijavljen da bi se mogle vidjeti sve obavijesti.

 • [7.9.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 7.9.2020.: Lorena Maršić 80/100 dobar (3). Ostali nisu položili. Uvid u ispit: po dogovoru s asistenticom do srijede do 12h (javiti se na e-mail).  Termin usmenog ispita bit će dan naknadno.
 • [24.8.2020.] OBAVIJEST ZA STUDENTE PDS MATEMATIKE KOJI SU KOLOKVIRALI:Upis ocjena i usmeni ispit ukoliko žele veću ocjenu  bit će u četvrtak, 27.8. 2020. u 9:00 u kabinetu 14 u prizemlju zgrade Odjela.
 • [24.8.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 24.8.2020.: nije nitko položio. Uvid u ispit: po dogovoru s asistenticom do srijede do 12h (javiti se na e-mail).  
 • [1.7.2020.] Pismeni ispit održan 1.7.2020. nije nitko položio. Za uvid u pismnei ispit i za konzultacije javiti se asistentici na e-mail do petka do 12h.
 • [29.6.2020.] Termin pisanja pismenog ispita: 1.7.2020, 12h, predavaonica 9.
 • [17.6.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 17.6.2020.: Uvid u ispit: po dogovoru s asistenticom (javiti se na e-mail).
 • [15.6.2020.] Pismeni ispit bit će održan u srijedu, 17.6.2020., u 13h, u dvorani 7,  prizemlje.
 • [20.02.2020.] Termini usmenog ispita za studente  PDS Matematika i računarstvo, petak, 21.02.2020., dvorana D9: 8:00h Bubanj-Kovačević, 12:30 Krešić-Vilagoš.
 • [6.2.2020.] Termini usmenog ispita za studente  PDS Matematika i računarstvo: ovdje. Dvorana D9, 11.veljače 2020.
 • [5.2.2020.] Rezultati pismenog ispita održanog 5.2.2019.: Uvid u ispit: četvrtak, 10.30h, kabinet 14 (1. kat) .
 • [3.2.2020.] Rezultati popravnog kolokvija s uputama za usmeni ispit:   Uvid u popravni kolokvij održat će se u 10:15 sati, 5. veljače 2020., u kabinetu 14 (prvi kat) za sve grupe.
 • [31.1.2020.] Rezultati 2. kolokvija s ocjenama i uputama: ovdje (xls, po karticama) .
 • [28.1.2020.] Usmeni ispiti u zimskom ispitnom roku za studente PDS Matematika održat će se 11.2.2020., 12.2.2020. i 21.2.2020. u 8:00 u D8.
 • [27.1.2020.] RASPORED STUDENATA za pisanje 2.kolokvija: studenti PDS Matematike pišu u D1, a studenti PDS Matematike i računarstva pišu u D2. Nije dozvoljeno korištenje kalkulatora niti tablica derivacija. Potrebno je ponijeti pribor za pisanje, a papire ćete dobiti.
 • [2.12.2019.] REZULTATI 1. KOLOKVIJA: vidi   (potrebno je biti prijavljen). Uvid u kolokvije: četvrtak, 10.30h, kabinet 14.
 • [25.11.2019.] RASPORED STUDENATA za pisanje 1.kolokvija: studenti PDS Matematike pišu u D1, a studenti PDS Matematike i računarstva pišu u D2. NIje dozvoljeno korištenje kalkulatora. Potrebno je ponijeti pribor za pisanje, a papire ćete dobiti.

 

  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment