Primjene diferencijalnog i integralnog računa I

 M062 (1+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij  Primjene diferencijalnog i integralnog računa I  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Diferencijalni i Integralni račun. Razmatrat će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima primjena kao što su fizika, ekonomija, biologija i kemija.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin  Srijedom u 11:00h
ASISTENT Jelena Jankov  Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 3. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA srijedom, 10-11h D1
VJEŽBE

Grupa A : četvrtkom 15-17h

Grupa B: četvrtkom 12-14h

D22

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

NASTAVNI MATERIJALI

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

OBAVIJESTI

 • [24.3.2018.] Prvi kolokvij iz Primjena diferencijalnog i integralnog računa I održat će se u petak, 27.4., od 10 do 12h u predavaonicama D-1 i D-36. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen naknadno.
 • [6.3.2018.] U srijedu 7.3. neće se održati predavanje iz Primjena diferencijalnog i integralnog računa.
 • [22.2.2018.] Upis ocjene/usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 26.2., u 8:30h, u P-23.
 • [16.2.2018.] Pismeni ispit održan 16.2. položila je Marina Terzić (40 bodova, ocjena 2). Ispiti se mogu pogledati u utorak, 20.2., u 8:30h. Termin upisa ocjene/usmenog ispita bit će naknadno objavljen.
 • [3.2.2018.] Pismeni ispit održan 2.2. nitko nije položio. Ispiti se mogu pogledati u utorak, 6.2., u 9h.
 • [14.9.2017.] Pismeni ispit održan 13.9. položila je Patricia Pružinac (40 bodova, 2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak, 18.9., u 10:30h.
 • [7.9.2017.] Termini upisa ocjene/usmenog ispita za rujanski ispitni rok: ponedjeljak, 11.9., u 9:30 u dvorani P-22 i ponedjeljak, 25.9., u 9:30 u dvorani P-2.
 • [2.6.2016.] Dodatna literatura u kojoj studenti mogu pronaći zadatke za vježbu je "Riješeni zadaci više matematike 2", Boris Apsen. Knjiga se može posuditi u knjižnici Odjela za matematiku.