Matematički praktikum

M027 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Matematički praktikum izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima financijska matematika i statistika i računarstvo, te na petoj godini sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente uvesti u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada s posebnim naglaskom na primijenjenu i numeričku matematiku. Nakon odslušanog i položenog kolegija, student bi trebao znati samostalno pristupiti rješavanju konkretnog problema, istražiti literaturu, napisati i znati na interesantan način prezentirati svoj vlastiti rad.

 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

  prof.dr.sc. Rudolf Scitovski  

  Nakon predavanja ili po dogovoru putem e-maila  

ASISTENT

Matea Ugrica

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SADRŽAJ KOLEGIJA

Svake godine bira se nekoliko tema, koje se razmatraju sa stanovišta primjena u drugim znanostima. Teme se biraju između niže navedenih ili se definiraju nove.

 1. Analiza i grupiranje podataka. Generiranje i prikazivanje podataka. Reprezentanti podataka. L_p (p \geq 1) udaljenost točke do pravca i do krivulje u ravnini i prostoru . Udaljenost dviju krivulja u ravnini i prostoru. Grupiranje podataka. Kvazimetričke funkcije. Indeksi.
 2. Interpolacija i aproksimacija. Interpolacija i interpolacijski spline. Linearni i kubični LS spline. Najbolja L_p (p \geq 1) aproksimacija. Najbolji pravac u smislu najmanjih kvadrata i najmanjih potpunih kvadrata. Brze Fourierove transformacije.
 3. Sustavi linearnih i nelinearnih jednadžbi. Rješavanje specijalnih sustava linearnih jednadžbi. Iterativne metode. Svojstveni problem. Metode za rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi.
 4. Optimizacija. Gauss-Newtonova metoda. Jednodimenzionalna minimizacija. Višedimenzionalna minimizacija.
 5. Globalna optimizacija.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Scitovski, K. Sabo, D. Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017 (korigirani materijal do zadnjeg predavanja).
 2. R. Scitovski, K. Sabo, Matematički praktikum, recenzirani nastavni materijali, Odjel za matematiku, 2008-2011
 3. R. Scitovski, Numerička matematika, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2015.
 4. R.Paulavičius, J.Žilinskas, Simplicial Global Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 2014
 5. R.Plato, Concise Numerical Mathematics American Mathematical Society, Providence, 2003
 6. Y.D.Sergeyev, D.E.Kvasov, J.Cochran (Ed.) Lipschitz Global Optimization, Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, Wiley, New York, 2011, 4, 2812-2828
 7. R.Grbić, E.K.Nyarko, R.Scitovski,A modification of the DIRECT method for Lipschitz global optimization for a symmetric function, Journal of Global Optimization, 57(2013), 1193-1212

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematički praktikum realizira se u trećem semestru diplomskog studija matematike i u devetom semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). Predavanja i vježbe su obavezne. Raspored po grupama:
 • grupa A: studenti nastavničkog studija matematike i informatike te studenti diplomskog studija matematike i računarstva
 • grupa B: studenti diplomskog studija financijske matematike i statistike
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10-12h D-3
VJEŽBE - grupa A Ponedjeljak, 12-14h D-9, RP-3
VJEŽBE - grupa B Ponedjeljak, 8-10h D-3, RP-3

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Pri tome ocjene na kolokviju definirane su na sljedeći način:
dovoljan: 80 - 150
dobar: 151 -
Studenti mogu postići višu ocjenu rješavanjem domaćih zadaća ili pisanjem seminarskog rada.
PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obavezan je za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od niže navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e u stilu kojim su zadaci napisani i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Asistent će procijeniti postignuti broj bodova do maksimalno mogućeg. Ako su ilustracije ili primjeri rađeni uz primjenu programskog sustava Mathematica, potrebno je priložiti i odgovarajući .nb dokument. U "subject'' e-mail-a treba upisati "DZ-MP''.

 Domaće zadaće (pdf)    Stil (tex)   Uvod u TEX

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

1. Uvod i motivacija  (Udaljenost točke do grafa funkcije) (pdf)  (nb)

2. Uvod i motivacija  (Reprezentant. Klasteri. Segmentacija slike) (pdf)  (nb)

3. Uvod i motivacija (linearna regresija) (pdf)  (nb)

4. Uvod i motivacija (Konveksne funkcije) (pdf)  (nb)

5. Uvod i motivacja (Kvazikonveksne funkcije.Unimodalnost) (pdf)

6. Klasične metode optimizacije (pdf  nb)

7. Nelder-meadova metoda. Kvadratne interpolacijske metode

8. Jednodimenzionalna minimizacija strogo kvazikonveksnih funkcija (pdf  nb)

9. Lipschitz-neprekidne funkcije

10. Metoda Pijavskog (pdf   nb)

11. Primjeri iz primjena: Segmentacija slike, Potresno inženjerstvo (nb)

12. Shubertova metoda. DIRECT metoda  (pdf   nb)

13. Optimizacija DIRECT metode (pdfnb)

14. DIRECT metoda u više dimenzija (pdf,  nb)

15. DIRECT za simetričnu funkciju

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

1. Uvod u Mathematicu (pdf, nb)

2. Uvod i motivacija (pdf, nb)

3. Konveksne i kvazikonveksne funkcije (pdf, nb)

4. Klasične metode optimizacije (pdf, nb)

5. Minimizacija strogo kvazikonveksnih funkcija (pdf, nb)

6. Lipschitz neprekidne funkcije, metoda Pijavskog, Shubertova metoda (pdf, nb)

7. Ponavljanje (pdf)

 • NASTAVNI MATERIJALI OD PROŠLIH GODINA

 

 Nastavni tekstPrateći software
LU dekompozicija trodijagonalne matrice (pdf) LUtri (nb)
LUvjezbe (nb)
Numeričko rješavanje ODJ (pdf) Euler (nb), RKmetoda (nb)
Rubni problem (nb), EulerVjezbe (nb)
Reprezentant podataka (pdf) Mahalanobis (nb)
Podaci na kružnici (nb)
Pravac reprezentant (pdf)  
Grupiranje podataka (pdf)
Klasteri-OML 10(2010) (pdf)
Jednodimenzionalni težinski k-means (nb)
Jednodimenzionalni težinski k-median (nb)
Dvodimenzionalni težinski k-means (nb)
Globalna optimizacija (pdf)
Animacija (pdf)
Min_1 (nb)
DIRECT (nb)
Grupiranje podataka-pravac i
kružnica centri klastera
(nb)
Intervalna analiza-metoda za globalnu
minimizaciju funkcije jedne varijable (pdf)
(nb)
Metoda konjugiranih gradijenata (pdf) (nb)
Algebarska aproksimacija kružnicom (pdf) (nb)
Udaljenost točke do pravca (pdf) (nb)
Grafička ilustracija pogreške u
rješenju sustava linearnih jednadžbi (pdf)
 

 

 • K O L O K V I J
 1. kolokvij2. kolokvijPopravni kolokvij

Rezultati

2019./2020. pdf  pdf  pdf xls
2018./2019. pdf pdf  pdf xlsx
2017./2018. pdf pdf  pdf xlsx
2016./2017. pdf pdf   xlsx
2015./2016. pdf pdf   xlsx
2014./2015. pdf pdf   xlsx
2013./2014. pdf pdf   xls
2012./2013. pdf pdf   xls
2011./2012. pdf pdf pdf xls

 

OBAVIJESTI

 • [12.9.2020] Usmeni ispiti održat će se u Petak, 25-9-2020 od 10:15 u D-7
 • [16-9-2020] Pismeni ispit položio je L. Storić (dovoljan (2)). Uvidi će se održati u ponedjeljak 21-9-2020 u 10h.
 • [14.9.2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 16-9-2020 od 10:15 u D-8
 • [1-9-2020] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvidi će se održati u srijedu 2-9-2020 u 11h.
 • [1-9-2020] Usmeni ispit održat će se u Četvrtak, 3-9-2020 od 10:30 u D-5(9)
 • [10-7-2020] Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali održat će se u Utorak, 14-7-2020 od 10h u D-3
 • [3-7-2020] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvidi će se održati u utorak 7-7-2020 u 10h.
 • [2-7-2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 8-7-2020 od 9:30 u D-3
 • [19-6-2020] Pismeni ispit nitko nije položio. Uvidi će se održati u srijedu 24.6. u 10h.
 • [18-6-2020] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 23-6-2020 od 11h u D-3
 • [21-2-2020] Usmeni ispit održat će se u Srijedu, 26-2-2020 od 8:15 u D-8
 • [5-2-2020] Pismeni ispit položila je A. Kokanović (dovoljan(2)). Uvidi će se održati 10.2.2020. u 10h.
 • [5-2-2020] Usmeni ispit otrzat će se također u srijedu, 12-2-2020 u 8:30 u D-7
 • [30-1-2020] Konačne rezultate s terminom usmenog možete vidjeti ovdje.
 • [27-1-2020] Rezultate popravnog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi će se održati 28.1.2020. u 9h.
 • [25-1-2020] Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi će se održati 27.1.2020. u 10h.
 • [10-1-2020] Postavljeni su kompletni nastavni materijali i novi zadaci za Domaću zadaću
 • [3-1-2020] Drugi kolokvij održat će se 24.1.2020. u 14h u D2. Popravni kolokvij održat će se 27.1.2020. u 13h u D3.
 • [3-1-2020] Rješanje zadataka za Domaću zadaću možete predati najkasnije do 27.1.2020. u 20:00 putem e-maila predmetnom asistentu.
 • [6-12-2019] Dodana su još dva nova zadatka za Domaću zadaću.
 • [6-12-2019] U ponedjeljak 9.12.2019. vježbe za obje grupe počinju u 12h (D9).
 • [1-12-2019] Uvidi će se održati u ponedjeljak 2.12.2019. u 10h.
 • [22-11-2019] Prvi kolokvij održat će se 28.11.2019. u 16h u D1.
 • [18-11-2019] Vježbe za grupu A danas počinju u 12:15.
 • [18-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 24-9-2019 od 10h u Dvorani 5
 • [3-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 10-9-2019. od 9h
 • [5-7-2019] Pismeni ispit položio je Josip Strmečki (dovoljan(2)).
 • [10-6-2019] Usmeni ispit održat će se u Četvrtak, 27-6-2019 od 9:00 i u Utorak, 9-7-2019 od 9:00
 • [18-2-2019] Termine usmenih ispita možete vidjeti ovdje.
 • [9-2-2019] Termini za odgovaranje zadaća: 11.2.2019. od 9 do 11h
  13.2. 2019. od 9 do 11h
  15.2. 2019. od 9 do 11h. Studenti su obavezni javiti predmetnom asistentu u kojem terminu planiraju doći.
 • [6-2-2019] Objavljeni su rezultati popravnog kolokvija. Uvidi će se održati u četvrtak 7.2.2019. u 9h.
 • [27-1-2019] Objavljeni su rezulatati 2.kolokvija. Uvidi u kolokvije će se održati u ponedjeljak 28.1.2019. u 13:30h.
 • [16-1-2018] Dodana su još dva nova zadatka za Domaću zadaću.
 • [9-1-2018] Kod Domacih zadaca dodan je tex i pdf file.
 • [19-12-2018] Drugi kolokvij održat će se u petak 25.1.2018. u 12h u predavaonici D1. Popravni kolokvij održat će se u srijedu 6.2.2018. u 9h u predavaonici D2.
 • [17-12-2018] Dodani su novi zadaci za Domaću zadaću.
 • [11-12-2018] 18.12.2018. i 8.1. 2019. neće biti vježbi iz Matematičkog praktikuma. Nadoknada će se održati 17.12. u 16h u D8 za grupu A i 19.12. u 13h u D5 za grupu B.
 • [29-11-2018] U utorak 4.12. neće biti vježbi.
 • [27-11-2018] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati u srijedu 28.11.2018. u 12h u kabinetu 3.
 • [19-11-2018] Dodani su novi zadaci za Domaću zadaću.
 • [9-11-2018] Prvi kolokvij održat će se u ponedjeljak 26.11.2018. u 15h u predavaonici D1.
 • [25-10-2018] Postavljeni su novi nastavni materijali i zadaci za Domaću zadaću.
 • [7-10-2018] 9.10.2018. vježbe iz Matematičkog praktikuma održat će se u RP-3.

 • [29-9-2018] Usmeni ispit iz Matematičkog praktikuma održat će se u Srijedu, 3-10-2018 od 12h u kabinetu nastavnika.
 • [18-9-2018] Pismeni ispit održan danas, 18. rujna, položila je Mirjam Stjepanović - dovoljan, 2. Uvid u pismene ispite održat će se u srijedu, 19. rujna u 11:00h u kabinetu 7.
 • [6-9-2018] Usmeni ispit iz Matematičkog praktikuma održat će se u Utorak, 11-9-2018 od 11h.
 • [4-9-2018] Pismeni ispit održan danas, 4. rujna, položila je Ivana Jurjević - dovoljan, 2. Uvid u pismene ispite održat će se u srijedu, 5. rujna u 11:00h u kabinetu 7.
 • [4-7-2018] Usmeni ispit iz Matematičkog praktikuma održat će se u četvrtak, 5-7-2018 od 9:30 u predavaonici 7(23)
 • [3-7-2018] Pismeni ispit održan danas, 3. srpnja, nitko nije položio. Uvid u ispit bit će sutra u 11:00 u kabinetu 15.
 • [19-6-2018] Pismeni ispit održan danas, 19. lipnja, nitko nije položio. Uvid u ispit bit će sutra u 10:00 u kabinetu 7. 
 • [12-6-2018] Usmeni ispit iz Matematičkog praktikuma održat će se u srijedu, 20-6-2018 od 9h i u četvrtak, 21-6-2018 od 10h u predavaonici 7(23)
 • [8-4-2018] Dodatni termin usmenog ispita za studente koji su kolokvirali održat će se u srijedu, 11-4-2018 u 12h u Dv.36.
 • [20-2-2018] Pismeni ispit održan 20.2.2018.nitko nije položio. Uvid u pismene održat će se u srijedu 21.2.2018. u 11h u kabinetu 14.
 • [31-1-2017] Studenti koji su postigli pozitivnu ocjenu pozivaju se na usmeni ispit/upis ocjene u četvrtak 22.2.2018. u 9h u D9.
 • [31-1-2018] Uvid u popravni kolokvij bit će u petak u 13h u kabinetu 14.
 • [28-1-2018] Rezultate drugog kolokvija možete preuzeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će održan u srijedu, 31. siječnja u 10:00 sati.
 • [26-1-2018] Usmena provjera domaćih zadaća bit će u ponedjeljak 29.1.2018. u 13h u učionici P23.
 • [11-1-2018] Popravni kolokvij održat će se u utorak 30. siječnja 2018. u 11h u predavaonici D1.
 • [11-1-2018] Drugi kolokvij održat će se u petak 26. siječnja 2018. u 14h u predavaonicama D2 i D22. Studenti s prezimenima od A-L pišu u D22, K-Ž pišu u D2.
 • [5-1-2018] U ponedjeljak 8.1.2018. vježbe za grupu A neće se održati. Nadoknada vježbi održat će se u petak 12.1.2018. u 12h.
 • [8-12-2017] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije bit će nakon vježbi određene grupe ili po dogovoru s asistentima.
 • [1-12-2017] Zbog odlaska studenata nastavničkog studija matematike i informatike na praksu, u tjednu od 4. do 8. prosinca 2017. neće biti nastave iz kolegija. Termini nadoknade bit će naknadno objavljeni.
 • [15-11-2017] Prvi kolokvij održat će se 1. prosinca 2017. u 14h u predavaonicama D2 i D22. Studenti s prezimenima od A-L pišu u D22, K-Ž pišu u D2. 
 • [13-11-2017] Nadoknada vježbi 6.11.2017. za grupu A održat će se u srijedu 15.11.2017. u 14h u P22.
 • [2-11-2017] U ponedjeljak 6.11.2017. vježbe za grupu A neće se održati. Termin nadoknade bit će naknadno objavljen.
 • [16-10-2017] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću

 • [9-2-2017] Konačni rezultati kolokvija i domaćih zadaća. (xlsx)
 • [2-2-2017] Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u 16.2.2017. u 8:00 u D9.
 • [1-2-2017] Rezultati drugog kolokvija i domaćih zadaća s predloženim ocjenama (xlsx). Uvid u kolokvije bit će u četvrtak 2.2.2017. u 10:30. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu pokušati korigirati ocjenu na usmenom ispitu. U tablici su označeni studenti koji imaju pravo izlaska na popravni kolokvij i koji kolokvij popravljaju. Popravni kolokvij održat će se u srijedu 8.2.2017. u 8:00 u P-2.
 • [15-1-2017] Vježbe 16.1.2017. neće se održati zbog bolesti. Nadoknada vježbi bit će u srijedu 18.1.2017. u 12:00 u P1.
 • [10-1-2017] Drugi kolokvij održat će se u utorak 31.1.2017. 9:00 u P1.
 • [10-1-2017] Postavljeni su novi nastavni tekstovi i novi zadaci za Domaću zadaću
 • [6-12-2016] Rezultati prvog kolokvija. (xlsx)
 • [28-11-2016] Sljedeće vježbe za grupu A održat će se 5.12.2016. u 8:00 i za grupu B 12.12.2016. u 10:00.
 • [10-11-2016] Prvi kolokvij održat će se u petak 2.12.2016. u 14:00 u D-1.
 • [8-11-2016] Nadoknada vježbi održat će se u srijedu 9.11.2016. u 12:00 u D-1.
 • [24-10-2016] Vježbe 31.10.2016. neće se održati. Sljedeće vježbe održat će se po rasporedu 7.11.2016. Nadoknada termina bit će dogovorena u tom tjednu.
 • [6-10-2016] Prve vježbe održat će se u ponedjeljak 10.10.2016. u sljedećim terminima:
  Grupa A 8:00-10:00 - studenti diplomskih studija smjerova financijske matematike i statistike i matematike i računarstva
  Grupa B 10:00-12:00 - studenti nastavničkog studija matematike i informatike

 • [19-2-2016] Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u petak 26.2.2016. u 8:00 u kabinetu 18.
 • [4-2-2016] Konačni rezultati kolokvija i domaćih zadaća (xlsx). Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u četvrtak 11.2.2016. u 8:00.
 • [26-1-2016] Rezultati drugog kolokvija i domaćih zadaća s predloženim ocjenama (xlsx). Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu pokušati korigirati ocjenu na usmenom ispitu. U tablici su označeni studenti koji imaju pravo izlaska na popravni kolokvij i koji kolokvij popravljaju. Popravni kolokvij održat će se u četvrtak 4.2.2016. u 11:00h u P-36.
 • [11-1-2016] Drugi kolokvij održat će se u utorak 26.1.2016. u 9:00 u D2.
 • [8-12-2015] Rezultati prvog kolokvija (xlsx).
 • [16-11-2015] Prvi kolokvij održat će se 7.12.2015. u 14:00 u D-2.
 • [7-10-2015] Prve vježbe održat će se u ponedjeljak 12.10.2015. u sljedećim terminima:
  Grupa A 8:00-10:00 - Anić - Marinić
  Grupa B 10:00-12:00 - Marković - Živković
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment