Makroekonomija

E005 (2+2+0) - 8 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Makroekonomija se izvodi u zimskom i ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjera Financijska matematika i statistika. Ciljevi kolegija su omogućiti studentima razumijevanje ponašanja nekog gospodarstava tijekom vremena, istraživanje uzroka nastajanja temeljnih makroekonomskih problema te vrednovanje učinaka makroekonomske politike, primarno monetarne i fiskalne, na ponašanje i performancu gospodarstva. U okviru predmeta potiče se i očekuje od studenata primjena sustavnog i modelskog pristupa u analiziranju ekonomskih pojava i problema, vrednovanja makroekonomske politike i performance te donošenje zaključaka o istom.

 • Sadržaj kolegija: 
 1. Uvod u makroekonomiju. Ekonomija. Mikroekonomija vs. makroekonomija. Ekonomska teorija i ekonomski modeli.
 2. Mikroekonomske osnove. Funkcija proizvodnje. Funkcija ponude i potražnje. Mikroekonomski modeli.
 3. Organizacija i ponašanje gospodarstva. Mjerenje gospodarskih aktivnosti. Uvodno o makroekonomskoj politici.
 4. Makroekonomski problemi. Poslovni ciklusi. Nezaposlenost. Inflacija. Deficit.
 5. Makroekonomske teorije i modeli. AS-AD model. Tržište roba i usluga: AE model, klasični model. Financijski sektor: model tržišta novca. IS-LM model. AS i tržište rada: model s fleksibilnim i rigidnim nadnicama. Egzogeni šokovi ponude. Učinci fiskalne i monetarne politike. Nezaposlenost i inflacija – Phillipsova krivulja.
 6. Makroekonomija otvorene privrede: modeli male otvorene privrede na tržištu roba (AE model, klasični model). Tržište deviza i devizni tečajevi. Realni devizni tečaj i makroekonomska performanca. IS-LM model otvorene privrede. Platna bilanca: mobilnost i kamatni paritet, uravnoteženje platne bilance.
 7. Makroekonomska politika. Fiskalna politika – sinteza (učinci, državni proračun). Monetarna politika – sinteza (učinci, Taylorovo pravilo).
 8. Gospodarski rast.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Đula Borozan ponedjeljak: 15:00-17:00 (EFOS) utorak: 11:30-13:00 (EFOS)

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Đ. Borozan, Makroekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.
 2. O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, Macroeconomics: A European Perspective, 2. izdanje, Pearson, 2013.

 DOPUNSKA LITERATURA

 1. D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin, 4. izdanje, 2011.
 2. G.M. Mankiw: Macroeconomics, Worth Publishers, 8. izdanje, 2012.
 3. W.J. Baumol, A.S. Blinder, Macroeconomics: Principles and Policy, 12. izdanje, South-Western Cengage Learning, 2012.
 4. Đ. Borozan, Priručnik iz makroekonomije, EFOS, Osijek, 2012.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Makroekonomija realizira se s fondom od 120 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi u oba semestra). Slijedi termin nastave za zimski semestar.


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak: 8:00-10:00 P22
VJEŽBE utorak: 10:00-12:00 P22

 

VREDNOVANJE ZNANJA

Ispit se polaže nakon odslušanih predavanja pismeno i usmeno. Predviđeno je i praćenje znanja studenta tijekom godine putem kolokvija. S obzirom da će završni kolokvij obuhvatiti cjelokupno gradivo, te da će znanje studenata biti kontinuirano praćeno tijekom nastave (putem testova na nastavi i domaćih zadaća), uspješno položeni kolokviji uz iskazano znanje mogu zamijeniti završni ispit.

Detaljnije informacije o kolegiju, izvedbenom planu, nastavi, domaćim zadaćama, ispitima i kolokvijima, ispitnim rokovima, kao i o dokumentariju koji popisuje sve aktivnosti studenata i njihove ostvarene rezultate dostupno je na stranici http://www.efos.unios.hr/makroekonomija-odjel-za-matematiku/

 

OBAVIJESTI

Obavijesti su dostupne na stranici http://www.efos.unios.hr/makroekonomija-odjel-za-matematiku/

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment