Fakultet primijenjene matematike i informatike

Primijenjena statistika

(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primijenjena statistika obvezni je kolegij na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju građevinarstva (smjer vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina). Cilj kolegija je studente pripremiti za razumijevanje i rješavanje stvarnih problema kroz stjecanje znanja o metodama matematičke statistike, metodama opisivanja kvalitativnih podataka, te metodama matematičke vjerojatnosti primjenjivim u praksi.  

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

doc.dr.sc. Ivan Papić

termin konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Benšić, M. i Šuvak, N., Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J Strossmayera, Osijek, 2012.

DODATNA LITERATURA

 1. A. Jazbec - Osnove statistike, Šumarski fakultet, Zagreb, 2008.
 2. G.R. Iversen - Statistics, the conceptual Approach, Springer, Berlin, 1997.
 3. G. McPherson - Applying and Interpreting Statistics, Springer, Berlin, 2001.
 4. S. Lipschutz and J. Schiller - Introduction to Probability and Statistics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, New York – Toronto, 1998.
 5. J.T. McClave, P.G. Benson and T. Sincich - Statistics for Bussiness and Economics, Prentice Hall, London, 2001.
 6. J. O. Rawlings, S.G. Pantula and D.A. Dicky - Applied Regression Analysis, Springer, Berlin, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primijenjena statistika realizira se s fondom od 60 sati (30P+30V). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
TERMINPREDAVAONICA

Petkom 14:00-17:00 i subotom 9:00-12:00, od 14.10.2022. do 2.12.2022.

Računalna učionica II.47 (GRAFOS)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija na kojima je moguće ostvariti maksimalno 100 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je ostvariti barem 50 bodova od ukupnog broja bodova. Ocjene se formiraju prema sljedećem kriteriju:

50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan(5).

Svi studenti koji polože kolokvije imaju mogućnost povećati ocjenu kvalitetnim seminarskim radom. U seminarskom radu treba primijeniti usvojene metode na praktičnim podacima po izboru.

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

 

Opis predavanjaPrezentacija
Uvod. Prikupljanje i organizacija podataka. Deskriptivna statistika (kvalitativne varijable). pdf
Deskriptivna statistika (numeričke varijable). pdf
Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla. pdf 
Neprekidna slučajna varijabla. Numeričke karakteristike slučajne varijable. Empirijska distribucija. pdf
Statističko zaključivanje - jedna varijabla. Pouzdani intervali. pdf
Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteza o očekivanju. Testiranje hipoteza o distribuciji. pdf
Statističko zaključivanje - dvije varijable. Dvodimenzionalan slučajni vektor. pdf
Jednostavna linearna regresija. Koeficijent korelacije. pdf
   
Pregled procedura u Statistici pdf
Smjernice za izradu seminara pdf
Primjer izrade seminara pdf, podaci

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Prvi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Drugi kolokvij (kolegij sličnog programa) (pdf)
 • Prvi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Drugi kolokvij 2017./2018. (pdf)
 • Prvi kolokvij 2019./2020. (pdf)
 • Drugi kolokvij 2019./2020. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 

 • Rezultate pismenog ispita održanog 3.2.2023. možete vidjeti ovdje.
 • Rezultate drugog kolokvija zajedno s prijedlogom ocjena možete vidjeti ovdje. Studenti koji su zadovoljni postignutom ocjenom trebaju prijaviti prvi ispitni rok u veljači (prvi zimski ispitni rok) radi upisa ocjene.
 • Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje.  
 • Prvi kolokvij održat će se 11.11.2022. u 14:00h u računalnoj učionici II.47, a drugi kolokvij 3.12.2022. u 09:00h u računalnoj učionici II.47.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment