Odjel za matematiku

Didaktika II

P008 (1+1+1)  - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Didaktika se izvodi u zimskom i ljetnom semestru četvrte godine Sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim didaktičkim spoznajama o organizaciji nastave u osnovnoj i srednjoj školi, te razvijanje sposobnosti neophodnih za primjenu, realizaciju i evaluaciju nastavnog procesa. Upoznati razvoj didaktičke misli, metode istraživanja didaktičkih pojava, struktura i značenje curriculuma. Izraditi kritički odnos prema primjeni metoda, oblika i načina rada u nastavi. Shvatiti bit pripremanja, realizacije i evaluacije nastave. Shvatiti nastavu kao komunikaciju. Upoznati nastavne sustave teorijski i praktično. Osposobiti studente za korištenje i kritički pristup nastavnoj tehnologiji. Shvatiti bit didaktičkog pluralizma - alternativne škole.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Renata Jukić  
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. L. Bognar, M. Matijević, Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

 

Izvedbeni program kolegija Didaktika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sata seminara u oba semestra). 
 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Program se realizira putem predavanja, seminara i konzultacija. Seminari se organiziraju kao aktivne studentske radionice u kojima se kritički razmatraju odabrane teme iz didaktike. Nakon odslušanih predavanja i održanih seminara student polaže ispit, koji se satoji od pismenog i usmenog dijela. 

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment